6 maj 2013 |

Ny tidsplan för domstolens prövning av slutförvarsansökan

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 6 maj uppdaterat sin tidsplan för handläggningen av ansökan om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken. 

I en inledning till tidsplanen skriver domstolen att tidplanen har som utgångspunkt att ansökan om tillstånd enligt miljöbalken och prövningen enligt kärntekniklagen ska kungöras för yttrande i sak vid ungefär samma tidpunkt. Vidare anges att utgångspunkten är att mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen i tillåtlighetsfrågan ska inges vid ungefär samma tidpunkt som Strålsäkerhetsmyndigheten inger yttrande till regeringen enligt kärntekniklagen. 

Domstolen skriver också att alla tidsangivelser är uppskattningar och kan komma att ändras under den fortsatta handläggningen.

Den nya tidsplanen kommer som ett resultat av den förhandling, i juridisk mening, som ägt rum mellan mark- och miljödomstolen, Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under våren. Där har SSM presenterat sin tidsplan för prövningen kopplat till när olika kompletteringar kommer att lämnas in av kärnavfallsbolaget. Den nya tidsplanen är anpassad till att bolaget kommer att lämna in kompletteringar i juni och i december.

Naturskyddsföreningen och MKG är glada över att domstolen så tydligt anger att tidsplanen har som utgångspunkt att kungörandet enligt miljöbalken och av SSM enligt kärntekniklagen ska ske ungefär samtidigt. Föreningarna anser att det är viktigt med en sammanhållen och parallell prövningsprocess och har även framfört detta i en skrivelse till domstolen.

Som tidsplanen nu ligger räknar domstolen med att tidigast i början av 2014 eventuellt förelägga kärnavfallsbolaget SKB att göra kompletteringar. En kungörelse av ansökan skulle eventuellt kunna göras i mars-april 2014 men endast om bolaget är klara med kompletteringarna till dess, både till domstolen och till SSM.

 

 

Länkar:

Domstolens nya tidsplan, 130506 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att domstolen har träffat SKB och SSM för att diskutera handläggningstiden, 130411 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG skriver till domstolen om vikten av en sammanhållen prövning, 130410 >>

På MKG:s hemsida kan du följa domstolens prövning enligt miljöbalken >>

 

 

Logga in