17 maj 2010 |

Samrådsinlaga från Naturskyddsföreningen och MKG om samrådet om den långsiktiga säkerheten m.m.

Kärnavfallsbolaget, SKB som planerar ett slutförvar för kärnavfall höll den 3 maj ett extrainsatt, men fortsatt avslutande, samrådsmöte om den långsiktiga säkerhetsanalysens roll i miljökonsekvensbeskrivningen. Efter mötet har Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickat in en samrådsinlaga. Där förtydligar föreningarna kravet på att samrådet inte kan avslutas innan ett fullgott underlag har presenterats rörande långsiktig miljösäkerhet, platsval och metodval.

I februari ville kärnavfallsbolaget, SKB avsluta samrådet inför den planerade ansökan om ett slutförvar av kärnavfall. På grund av den kritik som uppkom på de sista samrådsmötena öppnade bolaget upp för ytterligare ett samrådsmöte som genomfördes den 3 maj. Kritiken rörde bolagets bristande hantering av frågor som rör långsiktig säkerhet i samrådet. Detta tydliggjordes av den mycket sparsamma och föråldrade informationen om långsiktig säkerhet i den preliminära miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n som presenterades i december 2009. På det extrainsatta samrådsmötet tillkom inget nytt. Bolaget menade fortfarande att deras säkerhetsanalys, SR-Can, från 2006 räcker som underlag för samråd, trots att den kritiserats och nya viktiga frågeställningar uppkommit.

Naturskyddsföreningen och MKG anser att samrådet inte kan avslutas innan ett fullgott underlag har presenterats om den långsiktiga miljösäkerheten. Kärnavfallsbolaget har i samrådet angett att bolaget har tillgång till preliminära resultat som av vikt för analysen av den långsiktiga miljösäkerheten. Bolaget har samtidigt angett att avsikten är att underlaget för dessa resultat inte ska redovisas i samrådet. Bolaget hänvisar i stället till att resultaten kommer att redovisas i ansökan och att det räcker att andra aktörer kan ta del av och kommentera analysen inom prövningsprocessen.

Naturskyddsföreningen och MKG menar att det är rimligt att verksamhetsutövaren i samrådet redovisar den kunskap bolaget har om frågor som rör långsiktig miljösäkerhet på ett öppet och fullgott sätt. Med tanke på de allvarliga långsiktiga miljökonsekvenser som ett slutförvar för använt kärnbränsle kan ge, anser föreningarna att verksamhetsutövaren ska ta fram en preliminär version av den säkerhetsanalys, SR-Site, som ska lämnas in med ansökan och genomföra ett samråd om denna. Föreningarna menar att om detta inte sker så kan inte samrådsprocessen anses vara genomförd på ett processriktigt och fullgott sätt.

Föreningarna anser att samma hantering även bör gälla för de två särskilda dokument om metodval och platsval som bolaget avser att lämna in med ansökan. Dessutom anser föreningarna att det ska finnas en jämförbar säkerhetsanalys även för Laxemar för att underlätta förståelsen för vilka frågor som har varit avgörande för platsvalet och hur olika faktorer allmänt påverkar säkerhetsanalysen.

Hela samrådsinlagan med missiv finns nedan.


Länkar:

Naturskyddsföreningens och MKG:s samrådsinlaga med missiv om samrådet om den långsiktiga säkerhetsanalysen 2010-05-17 >>

Till pressmeddelande om att endast en gammal säkerhetsanalys för kärnavfall räcker inte! 2010-05-26 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen och MKG:s samrådsinlaga från februari, om den preliminära MKB:n för ett slutförvar >>

Nyhet på MKG:s hemsida om samrådsmötet i Östhammar 2010-05-03 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB återupptar samråd 2010-03-19 >>

Samrådsinlagor från andra aktörer

Samrådsinlaga från Östhammars kommun 2010-05-18 >>

Samrådsinlaga från Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland och Ålands Natur och Miljö r.f. >>

Samrådsinlaga från Milkas 2010-05-17 >>

Logga in