31 oktober 2016 |

SKB anser att remissynpunkter inte behöver bemötas

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB väljer att inte besvara remissinstansernas synpunkter i sakgranskningen av ansökan om ett slutförvar hos Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. De anser att frågorna redan är besvarade i kompletteringsfasen eller att de ändå kan hanteras i SSM:s prövning senare – efter ett regeringstillstånd.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, prövar ansökan om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen. Den 29 januari 2016 kungjordes ansökan och myndigheter, organisationer, sakägare och allmänheten gavs möjlighet att lämna synpunkter i sakfrågor. SSM skickade sedan dessa vidare till sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, som gavs möjlighet att kommentera.

Den 31 oktober skickade kärnavfallsbolaget in ett mycket kort svar till SSM där de skrev att synpunkterna ”... redan i allt väsentligt är kommenterade eller är av en sådan art att de kan hanteras under de kommande stegen i den stegvisa prövningen.”

Naturskyddsföreningen och MKG ansåg i sitt gemensamma remissyttrande från den 31 maj att försiktighetsprincipen ska användas av SSM i sin prövning och föreningarna är kritiska till att SSM avvaktar med att slutligen pröva den föreslagna metodens svagheter först i sin ”stegvisa prövning” - prövning efter ett regeringsbeslut (se nyhet nedan om myndighetens yttrande till domstolen från den 29 juni). Myndigheten ska ta ställning till en ny säkerhetsanalys efter regeringsbeslutet för att ge ett tillstånd till att börja bygga slutförvaret och de hoppas alltså att kunna hantera frågan själva utan demokratiskt inflytande. Kärnavfallsbolaget vilar sig nu mot SSM och besvarar inte remissynpunkternas synpunkter som lämnats i prövningen enligt kärntekniklagen. 

Den 17 oktober skickade bolaget in sitt bemötande på remissinstansernas synpunkter till domstolen, som granskar ansökan enligt miljöbalken. Även här var bemötandet magert och de svarade inte i sak på frågor om den långsiktiga säkerheten. Länk till nyhet om detta svar finns nedan.

 

Länkar:

SKB:s kommentarer rörande remissynpunkter inkomna till SSM våren 2016, 161031 >>

Nyhet om att SSM ger SKB möjlighet att kommentera remissynpunkter, 160503 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM vill att regeringen godkänner slutförvarsansökan trots problem med kopparkapslar, 160629 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB inte svarar i sak om långsiktig strålsäkerhet, hänvisar mest till SSM, 161017 >>

 

Logga in