19 december 2014 |

SKB har lämnat in ansökan om ett nytt SFR 2 som en "utökad verksamhet" vid nuvarande SFR

Efter ett samråd med bristande underlag och mycket kritik blev kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ansökan om att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, kraftigt försenad. Istället för den 31 mars skickade bolaget slutligen in ansökan den 19 december. I ansökan anger bolaget att det gäller "utökad verksamhet" vid det nuvarande slutförvaret SFR. I själva verket är det fråga om ett helt nytt sluförvar som bolaget vill göra som en tillbyggnad av nuvarande slutförvar. Kärnavfallsbolaget försöker på detta sätt undvika ett fullständig miljöprövning av ansökan med de krav på redovisningar av alternativ lokalisering och metodval som krävs. Bolagets taktik är därmed också att försöka undvika det obligatoriska regeringsbeslutet som gäller för en ny anläggning. Därmed skulle kommunens möjlighet att lägga ett veto tas bort.

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB skickade den 19 december in en ansökan om att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2. Ansökan lämnades till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. 

Planen var att lämna in ansökan den 31 mars, efter samrådets avslutande, men på grund av de frågor som uppkom under samrådet behövde bolaget mer tid. I samrådet visade det sig att bolaget planerar mycket begränsade redovisningar av alternativa metoder och lokaliseringar i ansökan. Både Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, samt Strålsäkerhetsmyndigheten ansåg att underlaget till samrådsmötet var bristfälligt och att det saknades en preliminär miljökonsekvensbeskrivning. En viktig fråga är också att ansökan måste röra en ny anläggning och inte endast en utbyggnad av en befintlig. En ny anläggning måste genomgå en fullständig miljöprövning inklusive en utvärdering av alterantiva lokaliseringar och metoder. En ny anläggning omfattas även av bestämmelserna enligt 17 kapitlet i miljöbalken, vilka innefattar en obligatorisk tillåtlighetsprövning av regeringen samt bestämmelserna om s.k. kommunalt veto.

När nu ansökan lämnas in försöker kärnavfallsbolaget få det till att byggandet av det nya slutförvaret endast är fråga om en "utökad verksamhet" av det befintliga slutförvaret för kortlivat driftsavfall SFR. Detta är ett anmärkningsvärt försök att undvika en fullständig miljöprövning av det nya slutförvaret som en ny anläggning.

I länkarna nedan finns mer information om Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter i samrådet. Hos domstolen har ansökan målsnumret M 7062-14.

Länkar:

Nyhet på SKB:s hemsida, 141219 >> 

På SKB:s hemsida kan du ta del av ansökningarna i pdf-format. Se deras information här >> 

Kärnavfallsrådet förtydligar SFR ska ses som en ny anläggning, 140505 >> 

SKB drar tillbaka sin hemställan till regeringen om SFR 2, 140314 >> 

SKB skjuter fram inlämnandet av ansökan om SFR 2, 140310 >> 

Naturskyddsföreningen och MKG skickar in synpunkter efter det tredje samrådsmötet för SFR 2, 140217 >> 

Skralt med underlag på det ”sista” samrådsmötet om SFR2, 140201 >>

Logga in