28 februari 2014 |

SKB lämnar in februarileveranser av KBS-kompletteringar till SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som prövar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen, har sedan inlämnandet av ansökan våren 2011 begärt flera kompletteringar och förtydliganden av sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Den 5 och 28 februari 2014 kom ytterligare leveranser med kompletteringar angående KBS-systemet, som är den metod som bolaget vill använda i slutförvaret.

I ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle redovisas slutförvarsmetoden som benämns KBS. Metoden går ut på att förvara det använda kärnbränslet i skydd av tre barriärer, kopparkapslar, bentonitlera och 500 meter berg. Strålsäkerhetsmyndigheten som granskar ansökan enligt kärntekniklagen har sedan inlämnandet av ansökan 2011 begärt ett flertal kompletteringar och förtydligande. Bolaget ska kunna visa att metoden klarar att förvara det använda kärnbränslet säkert i hundratusentals år, så länge som det anses farligt.

Kompletteringarna och förtydligandena som lämnats in till myndigheten den 5 och 28 februari 2014 handlar om:

- Degraderingsprocesser för kapseln, d.v.s. kopparkorrosion m.m  (se även särskild nyhet om denna på MKG:s hemsida, se länk nedan)
- Radionuklidtransport och dosberäkningar samt effekter på andra organismer än människor
- Tillverkningsaspekter för ingående delar i kapseln
- Retardation av radionuklider
- Krypdeformation
- Kontroll och provning för fastställande av kapselns initialtillstånd
- Kapselns mekaniska integritet

Se hela listan av kompletteringar i länkarna nedan inklusive två sammanfattande dokument från kärnavfallsbolaget överst. Där finns också en länk till MKG:s portal om granskningen av slutförvarsansökan där du kan ladda ner samtliga inlämnade kompletteringar och SSM:s begäranden. 

Strålsäkerhetsmyndigheten fortsätter att skicka begäranden om kompletteringar under hela granskningsprocessen. I juni väntas bolaget lämna in ett större antal kompletteringar rörande bl.a. miljökonsekvensbeskrivningen.

Länkar:

SKB:s lista på svar på kompletteringar och förtydliganden rörande ansökningarna för KBS-3-systemet, 140228 >>

SKB:s lista på svar på kompletteringar och förtydliganden rörande ansökningarna för KBS-3-systemet, 140205 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB kompletterar slutförvarsansökan rörande degraderingsprocesser för kapseln, d.v.s. kopparkorrosion m.m 140228 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s lista på decemberleverans av svar på kompletteringar och förtydligande för KBS-3-systemet, 131220 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB kompletterar slutförvarsansökan rörande kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, 131220 >> 

På MKG:s hemsida kan du hitta alla inlämnade kompletteringar och förtydliganden >>

Logga in