1 juli 2014 |

SSM ändrar tidsplanen för remiss i sak för slutförvarsansökan

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, meddelade i ett brev den 1 juli till remissinstanserna för ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark att tidsplanen för remissen i sak är ändrad. Anledningen är att kärnavfallsbolaget SKB är försenad med de kompletteringar som utlovats till sommaren. Myndigheten skickade ut remissen den 28 april med sista svarsdatum den 31 oktober. I den nya tidsplanen anges inget sista svarsdatum för remissen.

I brevet skriver SSM att kärnavfallsbolaget SKB har aviserat att inlämningen av kompletteringar till den parallella ansökan för att uppföra och driva en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle (Clink) är väsentligt försenad jämfört med planeringen vid den tidpunkt då det ursprungliga remissbrevet skickades ut. Eftersom SSM nu räknar inte med att ta emot SKB:s reviderade material förrän efter årsskiftet 2014/2015 har myndigheten beslutat att förlänga svarstiden för remissen av slutförvarsansökan.

Även andra kompletteringar är försenade och det meddelade kärnavfallsbolaget SKB mark- och miljödomstolen och SSM den i slutet av juni. En länk till en nyhet på MKG:s om detta finns nedan.

Naturskyddsföreningen och MKG skickade den 12 juni ett kompletteringsyttrande till SSM och mark- och miljödomstolen. I yttrandet togs även upp frågan om att SSM skickat ut slutförvarsansökan på remiss i sak innan den är komplett och kungjord. Föreningarna skrev att de ville skicka likalydande yttranden i sak till myndigheten och till mark- och miljödomstolen så som de gjort i remisserna om kompletteringsfrågor. I och med att Strålsäkerhetsmyndigheten skickade ansökan ut på remiss i sak innan ansökan kungjorts skulle detta med stor sannolikhet inte vara möjligt. Eftersom föreningarna är angelägna om att miljöprövningarna hos SSM och i mark- och miljödomstolen blir parallella och sammanhållna ville de lyfta frågan om myndighetens tidsplan eventuellt måste anpassas så att yttranden i sak till SSM kan skickas in samtidigt som yttranden i sak ska skickas in till domstolen.

I och med att SSM ändrat tidsplanen ser föreningarna att detta nu kan bli möjligt i framtiden.

Du kan ladda ner SSM:s brev nedan. Där finns även länkar till nyheter på MKG:s hemsida om den ursprungliga remissen och om MKG:s kompletteringsyttrande där frågan om tidsplanen för remissen i sak tas upp. 

Länkar:

SSM:s brev om ändrad tidsplan för remiss i sak, 140701 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s remiss i sak, 140428 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om kompletteringsyttrandet som innehöll synpunkter på SSM:s tidsplan för remiss i sak 140612 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB:s kompletteringar är försenade 140627 >>

Logga in