28 april 2014 |

SSM skickar ut SKB:s ansökan om ett slutförvar på remiss i sak

Kraftindustrins kärnavfallsgranskning SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle har för andra gången skickats ut på remiss av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Tidigare efterfrågades synpunkter på kompletteringsbehov, denna gång vill myndigheten ha synpunkter i sak. Svar ska lämnas senast 31 oktober.  Komplettering: SSM har ändrat tidsplanen för remissen vid flera tillfällen. Den 22 december 2015 meddelades sluttiden 30 april 2016. 

Den 28 april skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ut kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle på remiss. Remissinstanserna bereds möjlighet att yttra sig över sådant som är av betydelse för myndighetens granskning och utvärdering av SKB:s ansökan. Svar ska ha inkommit senast den 31 oktober 2014. 

SSM har granskat bolagets ansökan sedan våren 2011 och remissinstanserna gavs under 2011/2012 möjlighet att skicka in sina synpunkter på kompletteringsbehovet av ansökan. I slutet av 2012 gick myndigheten in i en sakgranskningsfas även om myndigheten avvaktade i vissa delar av ansökan då det fortfarande saknades underlag. Myndigheten har kontinuerligt begärt kompletteringar och förtydligande av information av bolaget. Större leveranser av svar på kompletteringar från bolaget har skickats till myndigheten juni 2013, december 2013, februari 2014 och en leverans väntas juni 2014.

Myndigheten har valt att inte vänta på bolagets leverans av kompletteringar i juni, utan redan nu skicka ut ansökan på remiss, med länkar till myndighetens hemsida där man kan följa och ladda ner inkommande svar på kompletteringar från bolaget. Även kompletteringarna ingår således i remissen.

Skälet till att SSM skickat ut ansökan på remiss innan alla kompletteringar är klara och ansökan kungjord är förmodligen att myndigheten vill ha god tid på sig att behandla inkomna synpunkter. Det kommer att bli en gemensam kungörelse med mark- och miljödomstolen när ansökan är komplett nog. Domstolen har aviserat att en kungörelse kan ske i sep-okt, men bara om ansökan bedöms vara komplett då, vilket Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har svårt att se kommer att vara fallet. 

När mark- och miljödomstolen, som prövar ansökan parallellt med SSM, antog sin nya tidsplan angavs att domstolen efter sommaren i första hand avser att pröva om de kompletteringskrav som ställts på ansökan och kärnavfallsbolagets bristande svar på kraven är att betraktas som ett processhinder. Om det blir fallet kan det bli en lång fördröjning i den vidare hanteringen av ansökan som till slut kan avvisas. Även om inte processhinder föreligger kan de ta ytterligare en lång tid för kärnavfallsbolaget att göra de kompletteringar som behövs innan kungörelse.

Det kan alltså visa sig att det behövs en ny kompletterande remiss från SSM när den kompletta ansökan slutligen blir kungjord, parallellt med den remiss i sak som i det läget kommer från domstolen. MKG anser att det är viktigt att det kommer en inbjudan från myndigheten med en möjlighet att yttra sig även över den slutgiltiga ansökan med den slutgiltiga MKB:n när dessa kungörs.

På MKG:s hemsida kan du enkelt ladda ner samtliga SSM:s begäranden om kompletteringar och SKB:s inlämnade svar. Se länk nedan.

Uppdatering: SSM förlänger svarstiden för remissynpunkter i sak, 151222 >>


Länkar:
SSM:s remiss – granskning av SKB:s slutförvarsansökan, 140428 >>

Nyhet om remissen på SSM:s hemsida >>

Nyhet om föreningarnas kompletteringsyttrande med synpunkter på tidsplanen för remissen i sak 140612 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att domstolen antagit en ny tidsplan och nämnt processhinder 140314 >>

Om sakgranskningsfasen på MKG:s hemsida >>

Här kan du ladda ner de begäranden om kompletteringar och svar som skickats mellan SSM och SKB >>

Logga in