22 december 2015 |

SSM förlänger svarstiden för remissynpunkter i sak

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickade den 22 december ut en reviderad tidplan för remissprocessen i prövningen av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle i Forsmark. Ny sista dag för inlämnande av remissvar är den 30 april 2016. Anledningen till den förlängda svarstiden är att mark- och miljödomstolen presenterat en ny tidplan för prövningen enligt miljöbalken. Domstolen avser att kungöra ansökan i januari och skicka ut ansökan på remiss i sak. Samtidigt kungör SSM ansökan enligt kärntekniklagen. Även om tidpunkten för svar på domstolens remiss i sak inte är känd kan den komma att sammanfalla med den tidpunkt som SSM valt för sin remiss. 

Den 22 december 2015 skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM ut en reviderad tidplan med nytt slutdatum för remissen om synpunkter i sak i prövningen av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle i Forsmark. Sista svarsdag har förlängts från den 31 januari till den 30 april 2016. Svarstiden blev förlängd på grund av att mark- och miljödomstolen den 17 december presenterade en ny tidplan för prövningen enligt miljöbalken vilken myndigheten vill samordna sin prövning enligt kärntekniklagen med. Domstolen beslutade att ansökan enligt miljöbalken ska kungöras under januari 2016 men har ännu inte angivit ett slutdatum för sin remiss i sak men den kan komma att sammanfalla med SSM:s tidpunkt. Se separat nyhet om detta nedan. 

Naturskyddsföreningen och MKG kommer att lämna in ett likalydande gemensamt yttrande i sak till domstolen och SSM och anser därför att det är önskvärt att det är samma sista svarstid för bägge remisserna.

 

Länkar: 

SSM:s reviderade tidplan, 151222 >> 

SSM:s remiss – granskning av SKB:s slutförvarsansökan, 140428 >> 

Nyhet om domstolens reviderade tidplan, 151217 >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

SSM:s nya tidplan innehåller gott om tid och besked om tidiga granskningsresultat, 141111 >> 

SSM ändrar tidsplanen för remiss i sak för slutförvarsansökan, 140701 >> 

SSM skickar ut SKB:s ansökan om ett slutförvar på remiss i sak, 140428 >>

 

 

Logga in