9 januari 2014 |

SSM är inte nöjda med SKB:s svar rörande läckströmmars påverkan på SFR

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, anser att läckströmmars påverkan på slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, samt den utbyggnad av SFR industrin vill göra ännu inte kan avfärdas och att ytterligare analyser behövs. Läckströmmar kan orsaka korrosion av de barriärer som är tänkta att skydda det radioaktiva avfallet. SSM vill att frågan behandlas i säkerhetsredovisningarna av bägge anläggningarna. Samt att bolaget tar hänsyn till frågan i lokaliseringsarbetet av ett nytt slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, uppmärksammade SSM i en skrivelse den 20 juni 2012 på att det kan finnas problem med korrosion i underjorden orsakad av läckströmmar. Detta kan påverka säkerheten i det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, den utbyggnad av slutförvaret industrin vill göra, samt det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle. Läckströmmarna kommer från elförbindelsen Fenno-Skan, som går mellan Finland och Forsmark i Sverige. De metallbehållare som finns i SFR och som kommer att finnas i de framtida slutförvaren skulle kunna få korrosionsproblem.

Strålsäkerhetsmyndigeten skickade, efter MKG:s skrivelse, en begäran till kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, att inkomma med en riskvärdering av hur SFR påverkas av läckströmmarna. SKB svarade att läckströmmarna från Fenno-Skan-kabeln i liten mån påverkar de skyddande barriärerna i SFR. Bolaget hävdade att i jämförelse med annan påverkan på berget, så som höga kloridhalter m.m., är påverkan av läckströmmar försumbar. De berättade också att frågorna kommer att redovisas i den preliminära säkerhetsredovisningen (PSAR) i deras plan att bygga ut SFR.

Strålsäkerhetsmyndigheten nöjer sig inte med bolagets svar, utan har den 9 januari 2014 skickat ett föreläggande till bolaget. Myndigheten tycker att bolagets ambition att endast belysa frågorna i den preliminära säkerhetsredovisningen, PSAR, för utbyggnationen av SFR är otillräcklig. Myndigheten vill att bolaget hanterar frågorna i säkerhetsredovisningen för både befintligt slutförvar och önskad utbyggnation av slutförvaret, samt inom ramen för lokaliseringsutredningen för det nya slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall.

Oavsett bolagets planer på utbyggnation av SFR behöver frågeställningen hanteras. Myndigheten skriver dock att de har förståelse för fördelarna med en samlad redovisning, och väljer därför att avvakta med föreläggande om ytterligare redovisningar efter att bolaget ansökt om den utbyggnation det vill göra. 

Det finna även en risk att läckströmmar kan påverka det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle. Myndigheten har i prövningen av slutförvarsansökan begärt en komplettering i denna fråga, som bolaget lämnade in svar på i oktober 2013.

Myndighetens begäranden och bolagets svar samt länkar till tidigare nyheter på MKG:s hemsida finns att ladda ner nedan.

 

Länkar:

Befintliga och utbyggda SFR:

SSM:s föreläggande om redovisning rörande betydelsen av jordströmmar vid SFR, 140109 >> 

Följebrev från SKB om riskerna med läckströmmar, 131026 >>

Rapport om risker med läckströmmar >> 

SSM:s beslut rörande degradering av tekniska barriärer i SFR, 130219 >> 

Det planerade slutförvaret:

SSM:s begäran om komplettering rörande degradering av tekniska barriärer i slutförvaret, 120911 >> 

SKB:s svar på föreläggande om läckströmmar för slutförvaret för använt kärnbränsle, 131026 >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

SKB tror inte på att läckströmmar påverkar SFR, 130530 >> 

SSM begär SKB att redovisa hur läckströmmar påverkar SFR, 130219 >> 

MKG skriver till SSM om att det finns risk för läckströmskorrosion vid SFR, 120620 >>

Logga in