7 oktober 2011 |

SSM föreslår regeringen kraftigt ökade kärnavfallsavgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM har skickat ett förslag till regeringen om att den avgift som kärnkraftsindustrin betalar till Kärnavfallsfonden bör öka. SSM föreslår en kraftig ökning från dagens ca 1 öre/kWh producerad kärnkraftsel till ca 3 öre/kWh. Med den föreslagna höjningen minskar risken för att staten ska tvingas stå för sådana kostnader som omfattas av kärnkraftsindustrins betalningsansvar för kärnavfallshanteringen.

Ett utkast till Strålsäkerhetsmyndighetens förslag skickades under sommaren ut på remiss. Ökningen av kärnavfallsavgiften blev i det slutgiltiga förslaget 0,7 öre/kWh lägre jämfört med i utkastet. Det beror på att Strålsäkerhetsmyndigheten tagit till sig av SKB:s synpunkter på att beräkningen av de så kallade diskonteringsfaktorerna bör justeras.

Förslaget samt underlagsrapporter kan laddas ner nedan. 

Läs mer om kärnavfallsavgiften i MKG:s tidigare nyheter och på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. Se länkar nedan.

 

Länkar:

SSM:s missiv till förslaget om ökade kärnavfallsavgifter, 111006 >>

SSM:s förslag till regeringen om ökade kärnavfallsavgifter, 111006 >>

Underlag till SSM:s förslag tillregeringen om ökade kärnavfallsavgifter, 110919 >>

Granskning av SKB:s rapport Plan 2010 >>

Sammanställning av remissynpunkterna för avgiftsförslaget 2012-2014 >> 

Remissynpunkter och myndighetens kommentarer till dessa >>

Bistånd vid granskning av SKB:s rapport Plan 2010 – tilläggsbeställning >>

Nyhet om MKG:s remissyttrande, 110825 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM föreslår kraftiga höjningar av kärnavfallsavgiften, 110616 >>

Nyhet på SSM:s hemsida om förslaget >>

Logga in