23 mars 2016 |

SSM publicerar sina första preliminära granskningsresultat av Clink-ansökan och utökad mellanlagring i Clab

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i sin prövning av ansökan om en inkapslingsanläggning, Clink, för använt kärnbränsle, liksom ansökan om ett slutförvar, valt att löpande publicera preliminära granskningsresultat i sakfrågor. Den 23 mars kom de första resultaten om Clink-ansökan och ansökan om utökad mellanlagring i Clab. SSM bedömer att anläggningarna har förutsättningar att uppfylla strålsäkerhetskraven, dock behöver vissa åtgärder vidtas och en mer detaljerad säkerhetsredovisning redovisas. SSM betonar att granskningen inte gäller metoden för att kapsla in det använda kärnbränslet (KBS-metoden). Myndighetens bedömning av metoden och slutförvarets långsiktiga säkerhet presenteras när myndigheten lämnar sitt yttrande till mark- och miljödomstolen under våren 2016.

Strålsäkerhetsmyndigheten som granskar kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark enligt kärntekniklagen har offentliggjort granskningsresultat i sakfrågor succesivt under prövningen. Den 24 juni och 17 december 2015 publicerades resultat från granskningen av ansökan om ett slutförvar. Den 23 mars 2016 publicerades de första resultaten från granskningen av ansökan om en inkapslingsanläggning, Clink, vid nuvarande mellanlagret Clab i Oskarshamn. De båda ansökningarna, om ett slutförvar och en inkapslingsanläggning, granskas parallellt hos SSM. Detta till skillnad från granskningen enligt miljöbalken hos domstolen där anläggningarna ingår i en och samma ansökan och ses som ett slutförvarssystem.

Kärnavfallsbolaget har även ansökt om att få utöka lagringskapaciteten i mellanlagret Clab, från 8000 ton använt kärnbränsle till 11 000 ton. SSM meddelade den 23 mars att bolaget har förutsättningar både att utöka Clab och uppföra inkapslingsanläggningen Clink. Bolaget måste dock lämna in ytterligare redovisningar, bland annat en mer detaljerad säkerhetsredovisning och bolaget måste även vidta de åtgärder SSM identifierat för att skapa dessa förutsättningar.  Du kan ladda ner SSM:s granskningsrapport nedan.

SSM skriver i sin nyhet: ”Myndighetens granskning av Clink omfattar endast själva anläggningen, inte metoden för att kapsla in det använda kärnbränslet (KBS-3-metoden). Myndighetens bedömning av metoden och slutförvarets långsiktiga säkerhet presenteras när myndigheten lämnar sitt yttrande till mark- och miljödomstolen under våren 2016”.

Naturskyddsföreningen och MKG lämnade in synpunkter i samrådet inför ansökan om utökad mellanlagring i Clab. Föreningarna ställde bl.a. krav på redovisningar om den alternativa metoden torrförvaring, samt redovisningar på vad som ska göras i fall ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle får avslag. Dessa synpunkter har även lämnats till prövningarna av slutförvarsansökan då bolagets så kallade nollalternativ inte redovisats tillräckligt enligt föreningarna. Läs mer i nyheterna om samrådet och föreningarnas yrkanden länkade nedan. 

 

Länkar:

Nyhet på SSM:s hemsida, 160323 >> 

SSM:s granskningsrapport Clink, 160323 >>

Nyhet om att SSM publicerar sina första preliminära granskningsresultat av slutförvaret för använt kärnbränsle, 160323 >> 

Nyhet om att MKG vill att SSM gör en mer heltäckande analys av Forsmark som plats för slutförvaret, 151117 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen och MKG:s samrådsinlaga om utökad kapacitet för Clab, 141217 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om yrkandet från Naturskyddsföreningen och MKG till domstolen och SSM: Avvisa ansökan om ett slutförvar eller besluta om omfattande kompletteringar, 150626 >>

Logga in