28 mars 2014 |

SSM yttrar sig om Fud-13 till regeringen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har skickat in sitt yttrande till regeringen om kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud-13. SSM föreslår att programmet godkänns.

SSM skickade in sitt yttrande om kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud-13, till regeringen den 28 mars. SSM föreslår att regeringen beslutar att reaktorinnehavarna genom SKB:s redovisning har fullgjort sina skyldigheter enligt kärntekniklagen. SSM anser dock att regeringen ska ställa som villkor att bolaget inför redovisningen av nästa forskningsprogram Fud-16 fortsatt ska samråda med myndigheten i frågor som rör avvecklingsplaner och rivningsstudier. Tillsammans med yttrandet skickar SSM också in en granskningsrapport. Båda finns för nedladdning nedan. Förutom SSM kommer även Kärnavfallsrådet att yttra sig till regeringen innan regeringen sent i höst tar beslut om Fud-13 uppfyller kraven i kärntekniklagen.

I samband med att bolaget i hösten 2013 lämnade in Fud-13 till myndigheten skickade myndigheten det vidare ut på remiss. Den 30 december svarade Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning på remissen. Föreningarna anser att det finns stora problem med den svenska modellen för genomförande, och finansiering av, slutförvaring av radioaktivt avfall och rivning av kärntekniska anläggningar. Nyheten om föreningarnas remissvar finns nedan. Där hittar du också länkar till samtliga remissvar som lämnats in.  

 

Länkar:

SSM:s yttrande om Fud-13 till regeringen, 140328 >> 

SSM:s granskningsrapport om Fud-13, mars 2014 >> 

Nyhet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida, 140331 >> 


Tidigare nyheter om Fud-13 på MKG:s hemsida:

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande över Fud-13, 131230 >> 

SSM håller ett informationsmöte om Fud-13 för remissinstanserna, 131023 >> 

SSM har skickat ut Fud-13 på remiss, 131004 >> 

SKB har lämnat in forskningsprogrammet Fud-13 till SSM, 130930 >> 

Om Fud-processen på MKG:s hemsida >>

Logga in