4 juni 2013 |

SSM:s sjätte avstämningsmöte i sak med SKB: Frågor om kompletteringar, tidplan och SFR

Den 4 juni träffades Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB på sitt sjätte avstämningsmöte om sakfrågor under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. På mötet diskuterades läget när det gäller leverans av kompletterande underlag från SKB, myndighetens tidplan samt frågor om SFR. 

Den 2 april skickade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in svar på flera kompletteringsbegäranden till SSM rörande slutförvarssystemet för använt kärnbränsle. 

På mötet meddelade SKB att ytterligare underlag gällande alternativa metoder och även resurshållningsfrågan håller på att tas fram och kommer att lämnas till SSM för granskning efter sommaren. 

Under avstämningsmötet redovisades myndighetens reviderade tidplan. Tidplanen finns bifogad protokollet. Ändringarna är gjorda på grund av att SKB senarelagt sitt inlämningsdatum för kompletteringsbegärandena angående inkapslingsanläggningen Clink till sommaren 2014. Se separat nyhet om tidplanen i länken nedan.

SKB gav också besked om att inlämnandet av ansökan om utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR planeras till den 31 mars 2014. SSM informerade hur det påverkar myndighetens tidplan för granskningen av ansökan mot bakgrund av att  granskningsprojektet för ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle då granskar kompletterande underlag som förväntas lämnas i december 2013. 

Myndigheten och kärnavfallsbolaget håller avstämningsmöten för olika sakfrågor vid behov. Dessutom hålls två övergripande avstämningsmöten per år, det nästa den 5 september.

 

Länkar

Minnesanteckningar från avstämningsmötet >>

Bilaga: SSM:s tidplan >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s nya tidplan, 130611 >>

 

Tidigare avstämningsmöten i sak:

Första mötet om granskningsprocessen, 120328 >>

Andra mötet om kopparkorrosion, 120703 >> 

Tredje mötet om kriticitet, 121115 >> 

Fjärde mötet om korrosions- och kapselfrågor, 130206 >>

Femte mötet om kopparkorrosion, lera och grundvattenkemi, 130423 >>

 

Tidigare övergripande avstämningsmöten:

Nyhet på MKG:s hemsida om det första övergripande avstämningsmötet, 120312 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om det andra övergripande avstämningsmötet, 121128 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om det tredje övergripande avstämningsmötet, 130326 >>

Logga in