28 augusti 2013 |

Avstämningsmöte i sak med SKB om kompletteringar av kapselfrågor

Den 28 augusti höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det sjunde avstämningsmötet om sakfrågor med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Syftet med mötet var att gå igenom kompletteringar av kapselfrågor som var inskickade till SSM i juni 2013. 

På mötet gjorde kärnavfallsbolaget en presentation av kapselkompletteringar avseende kapselns mekaniska integritet och friktionssvetsning. Presentationen finns som en bilaga till protokollet.

Efter presentationen framhöll SSM framhöll vikten av att SKB:s redovisning innehåller referenser/erfarenheter från exempelvis andra industriella tillämpningar där liknande dimensioneringskriterium för segjärnets plastiska egenskaper och brottseghet kan utnyttjas i motsvarande grad som i ansökningsunderlaget. För att underlätta SSM:s bedömning av kapselns mekaniska integritet efterfrågades även en konsekvensbeskrivning av vad som händer om vissa egenskaper/parametrar för kapseln överskrids. 

SSM kommenterade även bolagets redovisning av brottseghetsprovningar och frågor som rör friktionssvetsning.

Mötet diskuterade sedan den komplettering av degrationsprocesserna för kapseln, inklusive kopparkorrosion, som kärnavfallsbolaget lämnat in. SSM framförde att bolagets svar på kopparkorrosion i gasmiljö kan förstärkas med mer underlag avseende vilka korrosionsprocesser som sker, lokal korrosion, inverkan av mikrober i återfyllnaden samt experimentellt underlag. Till detta anser SSM att det är viktigt att bolaget klart formulerar om gastransport från tillfartstunnlarna till deponeringstunnlarna via pluggen är möjlig eller inte. 

Nästa möte bestämdes till onsdagen den 12 februari 2014.  

 

Länkar:

Protokoll från det sjunde avstämningsmötet, 130909 >> 

SKB:s presentation på mötet >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s inlämnade juni-kompletteringar, 130628 >>

 

Tidigare avstämningsmöten:

Första mötet om Granskningsprocessen, 120328 >>

Andra mötet om Kopparkorrosion, 120703 >> 

Tredje mötet om Kriticitet, 121115 >> 

Fjärde mötet om Korrosions- och kapselfrågor, 130206 >>

Femte mötet om Korrosion, lera och grundvattenkemi, 130423 >>

Sjätte mötet om Kompletteringar, tidplan och SFR, 130604 >>

 

Tidigare övergripande avstämningsmöten:

Nyhet på MKG:s hemsida om det första övergripande avstämningsmötet, 120312 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om det andra övergripande avstämningsmötet, 121128 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om det tredje övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB, 130326 >>

Logga in