5 september 2013 |

Protokoll från fjärde övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB

Den 5 september höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det fjärde övergripande avstämningsmötet med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. På mötet behandlades bl.a. organisationsfrågor, SSM:s nya tidsplan för prövningen och kompletteringar om alternativa metoder.

På avstämningsmötet presenterade kärnavfallsbolaget och Strålsäkerhetsmyndigheten förändringar som kommer att ske i respektive organisation. Bolaget har genomfört en omfattande omorganisation som beskrevs i ett organisationsschema som bifogas protokollet. Helene Åhsberg är kvar som projektledare för slutförvarsprojektet. Olle Olsson och Saida Laârouchi Engström är nu placerade direkt under VD. Kärnavfallsbolaget diskuterar med Vattenfall om hur samordningen ska ske med Vattenfalls ledningssystem.

Även myndigheten har en ny organisation från den 1 juli. SSM meddelade även att två nya medarbetare anställts med inriktning mot berg och mot material. SSM:s nya organisation finns inte med i protokollet men för den intresserade finns det nya organisationsschemat och schemat från maj 2013 nedan att jämföra med. Omorganisationen påverkar inte enheten för slutförvaring av kärnavfall där Ansi Gerhardsson fortfarande både är enhetschef och projektledare för granskningsprojektet för ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle, TPP.

På mötet berättade kärnavfallsbolaget att SKB de kommer att lämna rapporter om bl.a. alternativa metoder till SSM i slutet av september. Uppdatering: Fyra rapporter om den alternative metoden djupa borrhål inlämnades till SSM den 30 september. En länk till en nyhet om dessa finns nedan. 

Kärnavfallsbolaget berättade även att planen är att lämna en ny version av förberedande PSAR för Clink-ansökan vid

halvårsskiftet 2014. SSM kommenterade att myndigheten då kommer att kraftsamla för att hålla tidplanen. Myndigheten redovisade även en ny fastställd version av tidplan och projektplan (130906) som bifogades protokollet och även finns nedan. 

En annan kompletteringsfråga var att kärnavfallsbolaget meddelade att sammanställandet av kompletteringarna som är planerade till slutet av året går enligt plan. Eventuellt kommer någon rapport att lämnas i början av 2014. Bolaget påpekade även att vissa frågor kopplade till kopparkorrosion behöver fortsatt utredas.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, finner den sista kommentaren intressant. Föreningen följer kärnavfallsbolagets arbete med att ta fram en kunskap som behövs för att ansökan ska kunna granskas i kopparkorrosionsfrågor och har sett att arbetet går långsamt och med få och kvalitativt dåliga kompletteringar och pågående försök. Föreningen bedömer att det kan komma att ta betydligt längre än till december 2013 att få fram erforderligt underlag. Dessutom finns det en betydande risk, i bolagets perspektiv, att det inte alls går att få fram vetenskapligt stöd för att barriärerna av koppar och lera kommer att bete sig som modellerat i säkerhetsanalysen.

Ytterligare punkter under mötet rörde hur förändringar i ansökan ska hanteras i enligt kärntekniklagen, rapportering till EU enligt art. 37 i Euratomfördraget, om SSM kan använda SKB:s bilder i sina rapporter och hur SSM och SSM:s konsulter ska beställa data från kärnavfallsbolaget.

Nästa övergripande avstämningsmöte bestämdes till onsdagen den 12 november 2013. 

 

Länkar:

Protokoll från det fjärde övergripande avstämningsmötet, 130905>> 

SKB:s nya organsisationsschema >> 

SSM:s tidsplan granskningsprojektet för slutförvarsanasökan, TPP, 130906 >> 

SSM:s organisationsschema från 1 juli 2013 >>

SSM:s organisationsschema i maj 2013 >>

 

Tidigare övergripande avstämningsmöten:

Nyhet på MKG:s hemsida om det första övergripande avstämningsmötet, 120312 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om det andra övergripande avstämningsmötet, 121128 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om det tredje övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB, 130326 >>


Tidigare avstämningsmöten:

Första mötet om Granskningsprocessen, 120328 >>

Andra mötet om Kopparkorrosion, 120703 >> 

Tredje mötet om Kriticitet, 121115 >> 

Fjärde mötet om Korrosions- och kapselfrågor, 130206 >>

Femte mötet om Korrosion, lera och grundvattenkemi, 130423 >>

Sjätte mötet om Kompletteringar, tidplan och SFR, 130604 >>

 

Logga in