21 mars 2018 |

Regeringen har fattat beslut om Fud-16

Den 21 mars beslutade regeringen att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall (Fud-programmet) uppfyller kraven enligt kärntekniklagen. Regeringen ställde vissa villkor för den framtida forsknings- och utvecklingsverksamheten men krävde inga kompletteringar. Regeringen ansåg det dock som olämpligt att under pågående beredning av kärnbränsleförvarsansökan besluta om frågor som kan vara beroende av regeringens ställningstagande. Regeringen avser därför återkomma i dessa frågor efter ett beslut om tillstånd eller ej. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG beklagar att regeringen i beslutet inte ens uppmärksammar att mark- och miljödomstolen i sitt yttrande till regeringen i januari ansåg att det finns ett omfattande behov av forskning för att garantera att kopparkapseln i det planerade kärnbränsleförvaret fungerar som den ska. Regeringen har i sitt beslut missat en möjlighet att få kärnavfallsbolaget att ta fram en långsiktig plan för att undersöka problemen med kopparkapseln. MKG har utvecklat sådana möjligheter i ett PM.

Enligt kärntekniklagen ska kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB vart tredje år ta fram ett forsknings- och utvecklingsprogram (Fud) för sin verksamhet med hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av kärnkraftsreaktorer. Det senaste forskningsprogrammet, Fud-16, lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i september 2016. Programmet har varit ute på remiss och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Kärnavfallsrådet har efter granskning och utvärdering skickat yttranden till regeringen som ska ta beslut om programmet. Ett godkännande är ett indirekt villkor för den fortsatta driften av kärnkraftverken. Innan regeringen fattade sitt beslut gavs kärnavfallsbolaget rätt att yttra sig över myndighetens granskning.  

Regeringen hänvisar även i sitt beslut till de ansökningar SKB lämnat in om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle samt utökning av det befintliga mellanlagret Clab. Regeringen skriver att: 

”Regeringens ställningstaganden i dessa ärenden kommer att ha en avgörande betydelse för kommande Fud-program. Det är därför olämpligt att under pågående beredning besluta om frågor som ryms inom dessa ärenden och som kan komma att vara beroende av regeringens ställningstagande i kommande beslut. Regeringen avser att återkomma med beslut i dessa frågor i samband med att regeringen fattar beslut i de båda ansökningsärendena.”

Dessa frågor gäller bl.a. de kompletteringar domstolen efterfrågade i sitt yttrande till regeringen den 23 januari, då de avstyrkte ansökan. Kompletteringarna rör till stor del den korrosionsproblematik som finns med de kapslar av koppar bolaget vill använda.

Regeringen uppmanar dock i sitt Fud-beslut att reaktorinnehavarna och SKB noga ska överväga de påpekanden som Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsrådet och andra instanser gjort vid granskningen av Fud-16. Bl.a. har Kärnavfallsrådet efterfrågat säkerhetsrelaterad forskning gällande de tekniska barriärerna, framförallt om kopparkapseln.  

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG hade gärna sett att regeringen använt sig av sitt Fud-beslut för ta fram en långsiktig plan för att undersöka problemen med kopparkapseln. MKG beklagar att regeringen i beslutet inte ens uppmärksammar att mark- och miljödomstolen i sitt yttrande till regeringen i januari ansåg att det finns ett omfattande behov av forskning för att garantera att kopparkapseln i det planerade kärnbränsleförvaret fungerar som den ska. MKG har skrivit ett PM om detta som finns att ladda ner nedan.

 

Länkar:

Regeringsbeslutet om Fud-16, 180329 >>

MKG:s PM om regeringens möjligheter att använda Fud-beslutet, 180313 >>

SKB:s synpunkter på SSM:s och Kärnavfallsrådets yttranden, 170831 >> 

Nyhet om Kärnavfallsrådets Fud-yttrande, 170621 >> 

Nyhet om SSM:s Fud-yttrande, 170329 >> 

Nyhet om Naturskyddsföreningen och MKG:s Fud-yttrande, 170307 >>

Om Fud-16 på MKG:s hemsida >>

 

 

Logga in