29 mars 2017 |

SSM yttrar sig om Fud-16 till regeringen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har den 29 mars skickat in sitt yttrande till regeringen över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud-16. SSM föreslår att programmet godkänns. 

Den 29 mars skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, sitt yttrande om kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud-16, till regeringen. I yttrandet anser myndigheten att Fud-16 lever upp till de krav lagen ställer, samt att bolaget och reaktorinnehavarna uppfyllt de krav regeringen ställde när de beslutade om 2013 års Fud-program. Regeringen krävde då ett tydligare och mer strukturerat program och att bolaget och reaktorinnehavarna inför redovisningen av nästa program skulle fortsätta samråda med SSM i frågor som rör utveckling av avvecklingsplaner och rivningsstudier. I övrigt föreslår SSM att regeringen uppmanar bolaget och reaktorinnehavarna att beakta de bedömningar och synpunkter som framförs i den granskningsrapport som myndigheten skickade in tillsammans med yttrandet. Båda finns för nedladdning nedan.

I samband med att kärnavfallsbolaget lämnade in Fud-16 till SSM i slutet av september 2016, skickade myndigheten programmet vidare på remiss. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, lämnade in ett gemensamt yttrande till SSM den 7 mars. Föreningarna framförde bland annat att det finns behov av en strategi för att ta fram den kunskap som behövs för att bedöma om slutförvaret för använt kärnbränsle har förutsättningar att bli strålsäkert. Nyheten om föreningarnas remissvar finns nedan. I den hittar du också länkar till samtliga remissvar som lämnats in. 

Förutom SSM kommer även Kärnavfallsrådet yttra sig till regeringen senare i vår. Under senhösten tar sedan regeringen ett beslut om forskningsprogrammet uppfyller de krav som ställs i 12 § i kärntekniklagen. Regeringen kan som tillägg ställa villkor för den fortsatta forsknings- och utvecklingsverksamheten.

Uppdatering: Synpunkter från MKG, samt anteckningar inför och under samrådsmötena mellan kärnavfallsbolaget SKB och SSM inför Fud-16 finns nu länkade nedan.

 

Länkar:

SSM:s yttrande om Fud-16 till regeringen, 170329 >>

SSM:s granskningsrapport om Fud-16 >>

Nyhet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida, 170329 >>

Uppdatering:

Tjänsteanteckning, SSM, 150122 >>

 Inför Fud 2016 - SSM:s minnesanteckning från planeringsmöte, 150218 >>

Inför Fud 2016 - SKB:s presentation från planeringsmöte, 150218 >> 

SKB:s synpunkter inför kommande Fud-program 2016 –underlag inför samrådsmöte med SSM, 150406 >>

SKB bjuder in SSM till samråd den 8 maj 2015, 150415 >>

SKB:s mötesanteckningar från samråd med SSM, 150508 >>

SKB:s presentationer från samrådsmöte med SSM, 150508 >>

Synpunkter från MKG med anledning till SSM pågående utredning av den svenska Fud-processen, 150528 >>

SKB bjuder in SSM till ett andra samrådsmöte den 23 oktober 2015, 151005 >>

SKB presenterar en preliminär innehållsförteckning för kommande Fud-16, 151019 >>

SKB:s mötesanteckningar från andra samrådsmötet med SSM, 151023 >>

SSM:s presenterar en presentation från den 14 maj 2014, 151023 >>

SSM:s förväntningar på redovisningen i Fud-program 2016, 151029 >>

SKB presenterar en preliminär innehållsförteckning inför kommande Fud-16, 160223 >>

SKB:s mötesanteckningar från tredje samrådsmötet med SSM, 160308 >>

 

Tidigare nyheter om Fud-16 på MKG:s hemsida:

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-16, 170307 >> 

Informationsmöte om Fud-16 för remissinstanser, 161019 >> 

SKB har lämnat in Fud-16 till SSM, 160929 >>

Här finner du all information om Fud-16 på MKG:s hemsida >>

Logga in