28 november 2014 |

SKB låter återigen myndigheten vänta på svar om kopparkorrosion

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB fick den 29 oktober bakläxa på sin komplettering om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten. En komplettering där bolaget hävdade att kopparkorrosion i syrefritt vatten visserligen kan ske, men att det är en marginell process. Den 28 november svarade bolaget halvhjärtat på myndighetens kompletteringsbegäran. Bolaget anger att mer svar kommer senast den 30 januari 2015. Bolaget anger även att den av SSM begärda rapport som redovisar alla försök som genomförts vid Mican i Mölnlycke kommer att redovisas som en egen SKB-rapport i mitten av februari, dvs efter det att kompletteringen lämnats in. Detta anser Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG vara helt oacceptabelt eftersom det är just dessa resultat som är viktiga för att förstå om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten är en process som pågår under en längre tid. Det räcker inte att kärnavfallsbolaget i sin komplettering endast redovisar tolkningar av resultaten på ett sätt som bolaget tror på. Vad som behövs är en vetenskaplig redovisning av samtliga resultat och det i en konsultrapport direkt från forskningsgruppen – inte i en SKB-rapport som bolaget redigerat. Uppdatering: Kärnavfallsbolaget har i januari meddelat att svaret som utlovats den 30 januari inte kommer förrän i februari. Se länk till nyhet nedan.

Den 29 oktober skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som granskar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, ytterligare en begäran om komplettering till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Myndigheten ville i kompletteringen se en samlad redovisning av kopparkorrosion i syrgasfritt vatten och förtydligande av de senaste resultaten som skickats till myndigheten i en lägesrapport från bolaget den 30 september. Myndigheten klagade på att de lägesrapporter som myndigheten fått från bolaget i frågan inte har varit heltäckande samt att de ibland visat motstridiga resultat. Myndigheten ville dessutom att kärnavfallsbolaget skulle tillhandahålla en underlagsrapport som innefattar en fullständig redovisning av de resultat, som finns från bolagets försök i laboratoriet Mican i Mölnlycke.

Frågan om kopparkorrosion är högaktuell i granskningsprocessen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle, med tanke på den långsiktiga säkerheten av förvaret.

Den 28 november skickade bolaget in ett första svar och en lägesrapport till myndigheten. Bolaget gav lite mer detaljer om hur vätgasmängderna uppmätts i de kopparbitar som bolaget hävdat är källan till omfattande mängder vätgas i Mican-försöken. Dessutom angav bolaget vilka föroreningar som fanns i några av kopparproverna. Det som redovisades som svar gav ingen som helst ytterligare klarhet jämfört med det som bolagen framförde i lägesrapporten den 30 september. 

Bolaget säger att den samlade redovisningen som SSM krävt kommer att lämnas senast den 30 januari 2015. 

Som svar på SSM:s begäran om att få en underlagsrapport som innefattar en fullständig redovisning av de resultat, som finns från bolagets försök i laboratoriet Mican i Mölnlycke, skriver SKB att arbete pågår med att ta fram en SKB-rapport som ska redovisa alla försöken. Rapporten ska bli klar i mitten av februari, dvs efter det att bolaget ska svara på SSM:s kompletteringskrav.

Att resultaten från Mican-försöken i en rapport direkt från forskningsgruppen inte blir en del av kompletteringen anser Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG vara helt oacceptabelt. Det är just dessa resultat som är viktiga för att förstå om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten är en process som pågår under en längre tid. Det räcker inte att kärnavfallsbolaget i sin komplettering endast redovisar tolkningar av resultaten på ett sätt som bolaget tror på. Vad som behövs är en vetenskaplig redovisning av samtliga resultat och det i en konsultrapport direkt från forskningsgruppen – inte i en SKB-rapport som bolaget redigerat. 

Naturskyddsföreningen och MKG har som ett kompletteringskrav i prövningen av ansökan krävt att kärnavfallsbolaget SKB mer öppet ska redovisa alla de resultat som bolaget har tillgång till i sin forskning. Föreningarna anser inte att det räcker med SKB-rapporter. Konsultrapporter direkt från forskare som utför forskning åt bolaget måste redovisas.

Föreningarna anser att den ”kvalitetsgranskning” som bolaget utför när konsultrapporter görs om till SKB-rapporter endast är ett sätt att förvandla dem från vetenskap till något som bolaget vill redovisa och tro på. Därför måste även SSM i prövningen i större utsträckning kräva att bolaget lämnar ut konsultrapporter och annat forskningsmaterial, t.ex. forskningsmötesprotokoll. Myndigheten kan inte nöja sig med att endast granska SKB-rapporter eftersom deras vetenskapliga värde är mycket begränsat.

Förutom kompletteringen om syrgasfri kopparkorrosion skickade även kärnavfallsbolaget SKB in en komplettering rörande fosfors inverkan på koppars krypegenskaper. Alla handlingar finns att ladda ner nedan.

 

Länkar: 

SKB:s svar ang. begäran om komplettering om kopparkorrosion samt plan för hantering av kvarstående frågor, 141128 >> 
Bilaga: Certificate of Analysis, Alfa Aesar >>

SKB:s svar ang. frågor från möte om fosfors inverkan på kopparens krypegenskaper, 141121 >>

SSM:s begäran om komplettering, 141029 >> 

Uppdatering: Nyhet på MKG:s hemsida om att svaret som utlovats den 30 januari inte kommer förrän i februari 150114 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

SSM är inte nöjda med SKB:s komplettering om kopparkorrosion, 141029 >> 

MKG: SKBs slutsats om syrgasfri kopparkorrosion är förtida, 141103 >>

Alla nyheter om kopparkorrosion finner du samlade på MKG:s hemsida >>

Logga in