21 december 2016 |

SKB yttrar sig över överklagandena om dispens från artskyddsförordningen

Kraftindustrin kärnavfallsbolag SKB har den 21 december svarat på Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts underrättelse att bolaget kan yttra sig över överklagandena av Länsstyrelsens i Uppsala läns beslut i juni 2013 om dispens från artskyddsförordningen i samband med byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Artdispensmålet har varit vilandeförklarat sedan januari 2014. I samband med att domstolen lyfte frågan om det finns behov av samordnad prövning av två eller flera av kärnavfallsbolagets fyra pågående mål i Forsmarksområdet valde domstolen att upphäva beslutet om vilandeförklaring. Kärnavfallsbolaget anger att bolaget håller fast vid ansökan om dispens och motsätter sig ändringar av länsstyrelsens beslut. 

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt valde den 24 november 2016 att upphäva beslutet om vilandeförklaring av målet om dispens enligt artskyddsförordningen (M 4617-13). Detta gjordes efter att domstolen lyft frågan om det finns behov av samordnad prövning av två eller flera av kärnavfallsbolagets fyra pågående mål i Forsmarksområdet (målet om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle, målet om SFR 2, målet om utökad hamnverksamhet, samt målet om dispens från art- och habitatdirektivet). Domstolen gav kärnavfallsbolaget SKB tillfälle att fram till den 12 december 2016 yttra sig över samtliga överklaganden över länsstyrelsens beslut om dispens från artskyddsförordningen i samband med byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark som inkom under 2013. Bolaget gavs sedermera anstånd med yttrandet till den 21 december 2016.

Den 21 december har kärnavfallsbolaget svarat på domstolens remiss. I yttrandet anger kärnavfallsbolaget att bolaget håller fast vid dess ansökan om dispens och motsätter sig ändringar av länsstyrelsens beslut. Kärnavfallsbolaget yttrar sig bl.a. över Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, yrkande om att det är alldeles för tidigt att ge dispens enligt artskyddsförordningen eftersom det är högst oklart om den metod och plats som kraftindustrin valt i sin ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle kan godkännas. Kärnavfallsbolaget uppger att bolaget nu inte begär att domstolen avgör målet om artskyddsdispens förrän regeringen avgjort frågan om slutförvarets tillåtlighet.

I övrigt bestrider kärnavfallsbolaget Naturskyddsföreningens och MKG:s yrkande om att avslå ansökan om dispens eftersom en dispens skulle försvåra upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus hos flera skyddade och rödlistade växt- och djurarters bestånd i dessas naturliga utbredningsområden. Bolaget hänvisar till de utredningar som genomförts efter det att dispensansökan lämnades in. I dessa kan bolaget exempelvis redogöra för att de sex nya dammar som grävdes under februari 2012 respektive februari 2014 är effektiva och fungerar i praktiken. Kärnavfallsbolaget har årligen kunnat inventera förekomsten av gölgroda och större vattensalamander.

Slutligen uppger kärnavfallsbolaget att bolaget inte har något emot om domstolen handlägger målet så att frågan om dispens kan diskuteras vid en huvudförhandling av slutförvarsansökan för använt kärnbränsle.

Bakgrund
För att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ska få kunna bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark krävs en dispens från artskyddsförordningen. Platsen är ett värdefullt våtmarksområde med flera skyddade och rödlistade växt- och djurarter. Länsstyrelsen i Uppsala län gav kärnavfallsbolaget den sökta dispensen i juni 2013, men den överklagades av bl.a. Naturskyddsföreningen och MKG. Föreningarna ansåg att det var alldeles för tidigt att ge en så generell dispens för verksamheten, eftersom det är högst oklart om den metod som kraftindustrin valt i sin ansökan om ett slutförvar kan godkännas. Eller om Forsmark är den bästa platsen att bygga ett slutförvar på. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt valde i januari 2014 att vilandeförklara målet.

 

Länkar:

SKB:s yttrande, 161221 >>

MMD upphäver beslut om vilandeförklaring, 161124 >>

Underrättelse från MMD till SKB, 161124 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

SKB:s ansökan om dispens från artskyddsförordningen ska eventuellt prövas ihop med kärnbränsleförvarsansökan, 161124 >>

Domstolen ger tillfälle att lämna in synpunkter på behovet om samordnad prövning av SKB:s mål, 161123 >> 

Miljödomstolen vilandeförklarar målet om SKB:s artskyddsdispens, 140108 >>

SKB föreslår att domstolen avvaktar med dispens från artskyddsförordningen, 131119 >> 

Naturskyddsföreningen och MKG kompletterar sitt överklagande av SKB:s dispens från artskyddsförordningen, 130916 >> 

SKB:s dispens från artskyddsförordningen överklagad av Naturskyddsföreningen och MKG, 130708 >>

Logga in