20 augusti 2018 |

SSM har skickat Sveriges andra nationella rapport enligt kärnavfallsdirektivet till EU-kommissionen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har skickat in Sveriges andra nationella rapport enligt kärnavfallsdirektivet till EU-kommissionen. Rapporteringen ska göras i augusti vart tredje år enligt EU:s kärnavfallsdirektiv 2011/70/Euratom med start 2015. Inför första nationella rapporten tog myndigheten fram en nationell plan för svensk kärnavfallshantering som lämnades in till kommissionen. Denna plan uppdateras inte. Inte heller har något samråd gjorts inför rapporteringen, annat än med miljödepartementet.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har regeringens uppdrag att ansvara för att redovisa det nationella program för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall enligt de krav som ställs i EU:s kärnavfallsdirektiv 2011/70/Euratom. Sveriges första nationella program, i form av en s.k. ”nationell plan” skriven av SSM, avrapporterades till EU-kommissionen den 20 augusti 2015. I en nyhet på SSM:s hemsida den 20 augusti meddelar SSM att den andra rapporten är inskickad. Den nationella planen uppdateras inte. 

Inför framtagandet av den nationella planen under 2015 höll SSM i ett samrådsmöte, där SSM presenterade ett utkast på planen och möjlighet gavs att ge synpunkter. Därefter har det varit helt tyst från myndigheten och inget samrådsarbete är utfört inför den andra nationella rapporten. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) skulle vilja se en betydligt större öppenhet och samråd från SSM:s sida i arbetet med rapporteringen till EU och det löpande behovet av uppdatering av det svenska nationella programmet. Även rapporteringen till IAEA enligt den s.k. Joint Convention (se nedan) borde tas fram i ett bredare samråd. 

Ett år efter den första rapporten skickade EU-kommissionen sina kommentarer. Kommissionen saknade information om exempelvis långsiktig förvaltning, kostnadsberäkning och finansiering för radioaktivt avfall utanför kärnkraftverken (t.ex. användare av källor till joniserande strålning inom forskning och medicin), samt om internationella avtal för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i vissa fall är begränsad. Läs mer om detta i en nyhet länkad nedan. 

I oktober 2017 skickade även regeringen in sin rapport till Joint Convention, det internationella kärnenergiorganet IAEA:s fördrag om säkerheten vid hanteringen av radioaktivt avfall. Rapporten var den sjätte i ordningen. Den 22 maj 2018 anordnades en konferens i Wien där alla länders rapporter presenterades. I en nyhet på SSM:s hemsida med anledning av konferensen säger Björn Dverstorp, SSM:s kontaktperson mot konventionen: ”Sveriges rapport speglar en intensiv licensieringsfas i det svenska programmet för hantering av använt kärnbränsle och det har vi också fått frågor om. Det har även varit ett stort intresse för den omfattande regelutvecklingen som just nu pågår och om hur nedläggningen av fyra reaktorer påverkar hantering och säkerhet för använt kärnbränsle”. 

Bakgrund:
Enligt EU:s kärnavfallsdirektiv 2011/70/Euratom måste varje medlemsstat ta fram ett nationellt program för hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall och vart tredje år redovisa läget inom kärnavfallsområdet till EU-kommissionen. Den svenska regeringen har överlåtit ansvaret för detta arbete till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. SSM skickade i augusti 2015 in Sveriges första nationella rapporten med ett dokument som kallades ”nationell plan” till EU-kommissionen. I augusti 2018 skickades den andra rapporten in.

EU-kommissionen uppmuntrar samtliga medlemsländer att sprida de nationella programmen för hanteringen av använt kärnavfall och radioaktivt avfall så mycket som möjligt, bland annat genom att göra dem tillgängliga över nätet. Sveriges nationella program finns tillgängligt både på svenska och engelska på SSM:s hemsida (se länk nedan).

 

Länkar:

SSM:s nationella rapport 2018 >>

Nyhet på SSM:s hemsida, 180820 >> 

Nyhet på SSM:s hemsida om att avfallskonventionen granskas i Wien 22 maj, 180521 >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Sveriges första rapport från 2015, 150826 >> 

MKG ger SSM förslag på ett tydligare kärnavfallsprogram, 150401 >>

Sverige svarar på EU-kommissionens frågor om det nationella kärnavfallsprogrammet, 160503 >>

Logga in