3 november 2016 |

Sverige svarar på EU-kommissionens frågor om det nationella kärnavfallsprogrammet

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, svarade den 3 november på de uppföljande frågor som ställts av EU-kommissionen på Sveriges nationella program för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tycker att det är förvånande att det inte finns några avtal med utlandet rörande kärnavfall i svaret från Sverige. Det kan hända att det inte finns några mellanstatliga avtal men det finns många utländska avtal som rör kärnavfall som ingåtts av svenska bolag inklusive Svafo och OKG. Dessa avtal har godkänts av regeringen och bör inrapporteras till kommissionen. SSM bör få ett uppdrag att kartlägga avtalen så att regeringen kan få en god överblick över läget. Det finns avtal som rör kärnavfallshantering långt bak tiden. 

I augusti skickade EU-kommissionen uppföljande frågor angående Sveriges nationella program för hanteringen av radioaktivt avfall. Programmet är framtaget enligt kärnavfallsdirektivet 2011/70/Euratom och skickades in till EU för ett år sedan. Enligt kommissionen omfattar det svenska programmet de flesta av de uppgifter som krävs enligt direktivet, men informationen om exempelvis långsiktig förvaltning, kostnadsberäkning och finansiering för radioaktivt avfall utanför kärnkraftverken (t.ex. användare av källor till joniserande strålning inom forskning och medicin), samt om internationella avtal för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall är i vissa fall begränsad.

Enligt direktivet ska det nationella programmet bland annat innehålla eventuella avtal som ingåtts med en annan medlemsstat eller tredjeland om hantering av använt kärnbränsle eller radioaktivt avfall. I Sveriges nationella program från förra året anges att Sverige inte har några sådana avtal, men att Studsvik Nuclear AB sedan 1994 har regeringstillstånd för att ta emot och behandla utländskt kärnavfall, samt slutförvara ca 200 kg kärnavfall och 200 kg använt kärnbränsle över en tioårsperiod. EU-kommissionen hänvisar dock till flera tidigare anmälningar från Sverige enligt direktiv 2006/117 Euratom om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. EU-kommissionen vill se relevanta överenskommelser bifogade i Sveriges svar.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickade den 3 november in ett svar till EU-kommissionen. Där hänvisar de till sitt tidigare inlämnade svar: att det inte finns några avtal med medlemsstater eller tredjeland.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tycker att det svenska svaret att det inte finns några avtal med utlandet rörande kärnavfall är förvånande. Det kan hända att det inte finns några mellanstatliga avtal men det finns många utländska avtal som rör kärnavfall som ingåtts av svenska bolag inklusive Svafo och OKG. Dessa avtal har godkänts av regeringen och bör inrapporteras till kommissionen. SSM bör få ett uppdrag att kartlägga avtalen så att regeringen kan få en god överblick över läget. Det finns avtal som rör kärnavfallshantering långt bak tiden.

Exempel på utländska avtal är när 24 ton tyskt MOX-bränsle skickades till det svenska mellanlagret CLAB (Sydkraft), när 3 kg plutonium skickades till USA 2012 (Svafo AB), när svenskt plutonium blev brittiskt efter upparbetning av svensk använt kärnbränsle (OKG och Svafo AB).

Bakgrund:
Enligt EU:s kärnavfallsdirektiv 2011/70/Euratom måste varje medlemsstat ta fram ett nationellt program för hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall och vart tredje år redovisa läget inom kärnavfallsområdet till EU-kommissionen. Den svenska regeringen har överlåtit ansvaret för detta arbete till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. SSM skickade i augusti 2015 in Sveriges första nationella program till EU-kommissionen.

EU-kommissionen uppmuntrar samtliga medlemsländer att de nationella programmen för hanteringen av använt kärnavfall och radioaktivt avfall ska spridas så mycket som möjligt, bland annat genom att göra dem tillgängliga över nätet. Sveriges nationella program finns tillgängligt både på svenska och engelska på SSM:s hemsida (se länk nedan).

 

Länkar:

Missiv på SSM:s svar på frågor från EU-kommissionen, 161103 >>

SSM:s svar på frågor från EU-kommisionen, 161103 >> (svenska)

SSM:s svar på frågor från EU-kommisionen, 161103 >> (engelska) 

SSM:s mail till regeringen med svaren på frågor från EU-kommissionen, 161103 >>

Frågor från EU-kommissionen, 160825 >> 

 Sveriges Nationella Plan, 2015:31, 150826 >> 

Information på SSM:s hemsida om den Nationella Planen >>

Nyhet om frågor från EU om Sveriges nationella program, 160825 >> 

Nyhet om att Sveriges nationella program för radioaktivt avfall är klart och avrapporterats till EU-kommissionen, 150826 >>

 

 

Logga in