28 oktober 2016 |

SSM:s rapport om Studsvikslagens upphörande är ute på remiss

Regeringen har skickat ut Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, rapport om effekterna av Studsvikslagens (1988:1597) upphörande på remiss. Studsvikslagen är till för att finansiera omhändertagandet och slutförvaringen av det historiska radioaktiva avfallet från kärnkraftsforskning och det militära kärnvapenprogrammet. Med i remissen önskas även synpunkter på SSM:s skrivelse om tredubblad Studsviksavgift för 2017. Svar på remissen ska lämnas senast den 25 november. 

Den 28 oktober skickade regeringen ut en remiss med två handlingar från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, om Studsvikslagen (1988:1597). Dessa är:
- rapport Regeringsuppdrag att utreda effekterna av den s.k. Studsvikslagens upphävande (M2016/02188/Ke).
- skrivelse med underlag om anmälan om avgift för 2017 enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. (M2016/02093/Ke).

Senast den 25 november vill miljö- och energidepartementet ha in synpunkter (se remissen bland länkarna nedan). Remissinstanserna har också bjudits in till en hearing på departementet den 16 november (för anmälan, se information i remissen).

Enligt lagen (1988:1597) och förordningen (1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. (Studsvikslagen respektive Studsviksförordningen) är det obligatoriskt för kärnkraftsbolagen att betala in medel till kärnavfallsfonden för att ta hand om det historiska kärnavfallet från tiden innan kärnkraftverkens drift, inklusive avfall från det militära programmet, och för att riva gamla anläggningar, inklusive forskningsreaktorerna vid Studsvik.  Studsvikslagen skulle enligt ett tidigare riksdagsbeslut upphöra att gälla den 1 januari 2012, men efter att riksdagen sommaren 2011 röstade ja till regeringens proposition om en lagändring förlängdes tiden till slutet av 2017.

Den 14 september svarade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, på regeringsuppdraget om effekterna vid lagens upphörande. SSM föreslog att riksdagens beslut om att lagen ska upphävas ska ligga kvar, utan ändring. SSM hänvisade istället till lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen), som kommer att ta vid efter Studsvikslagen.

SSM ska även varje år meddela regeringen om avgiften enligt Studsvikslagen behöver ändras. Avgiften har legat konstant på 0,3 öre/kWh sedan 2012. Strålsäkerhetsmyndigheten föreslog den 7 september att avgiften för nästa år ska höjas till 1 öre/kWh. Om avgiften hålls oförändrad på 0,3 öre/kWh förväntas ett underskott på cirka 515 miljoner kronor.

 

Länkar:

Regeringens remiss, 161028 >>

SSM:s regeringsuppdrag att utreda effekter av Studsvikslagens upphävande, 160914 >>

SSM:s anmälan om avgift för 2017 enligt Studsvikslagen, 160831 >>
Bilaga:
Granskning av kostnadsberäkningar och beräkning av avgift för 2017 >>

Uppdatering: Anteckningar från hearing på Regeringskansliet om Studsvikslagens upphörande, 161115 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

SSM anser att Studsvikslagen ska upphävas och vill ha ökat ansvar via finansieringslagen, 160916 >> 

SSM föreslår tredubblad Studsviksavgift, 160907 >> 

SSM får i uppdrag att utreda Studsvikslagen, 151217 >>

Logga in