7 september 2016 |

SSM föreslår tredubblad Studsviksavgift

I många år har den avgiftsnivå som kärnkraftsbolagen betalar in till kärnavfallsfonden enligt Studsvikslagen för att ta hand om historiskt kärnavfall legat oförändrad på 0,3 öre/kWh. Den 7 september anmälde Strålsäkerhetsmyndigheten till regeringen att avgiften behöver höjas till 1 öre/kWh om fonden ska vara fullt uppbyggd vid utgången av 2017, då lagen enligt tidigare beslut ska upphöra. Utan höjning väntas ett underskott på 515 miljoner kronor.

SSM ska varje år meddela regeringen om avgiften enligt Studsvikslagen behöver ändras. Enligt lagen är det obligatoriskt för kärnkraftsbolagen att betala in medel till kärnavfallsfonden för att ta hand om det historiska kärnavfallet från tiden innan kärnkraftverkens drift och för att riva gamla anläggningar, inklusive forskningsreaktorerna vid Studsvik. Avgiften ska ligga på en sådan nivå att tillräckliga medel finns i fonden för detta ändamål. 

Studsvikslagen skulle enligt ett tidigare riksdagsbeslut upphöra att gälla den 1 januari 2012, men efter att riksdagen sommaren 2011 röstade ja till regeringens proposition om en lagändring förlängdes tiden till slutet av 2017. Avgiften har därefter legat konstant på 0,3 öre/kWh. Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår dock för nästa år, som enligt nuvarande beslut är Studsvikslagens sista år, att avgiften ska höjas till 1 öre/kWh. Om avgiften hålls oförändrad på 0,3 öre/kWh förväntas ett underskott på cirka 515 miljoner kronor.

Av intresse för denna fråga är även att den 17 december 2015 skickade Miljö- och energidepartementet ett uppdrag till SSM att utreda effekterna av Studsvikslagens upphörande samt om lagen bör förlängas en viss period, alternativt finnas kvar utan tidsbegränsning, eller om lagen kan upphöra. Senast den 15 september 2016 ska uppdraget redovisas. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att lagen bör ändras så att den gäller tills vidare. De senaste årens uppskattningar av framtida utgifter har hela tiden visat på ökade kostnader. Om inte lagen finns kvar är det därför högst sannolikt att pengarna som betalats in i fonden innan lagen upphör inte kommer att räcka utan att staten, d.v.s. skattebetalarna, måste gå in och täcka kostnaderna. Däremot är det viktigt att skilja på de kostnader som är historiska och kostnader som finns där kommersiell verksamhet fortfarande pågår, t.ex. Hot Lab på Studsviksområdet. Dessa verksamheter ska i stället betala avgifter och visa på säkerheter enligt Finansieringslagen och anläggningarna ska tas bort från de anläggningar som omfattas av Studsvikslagen.

 

Länkar:

SSM:s yttrande till regeringen, 160831 >>
Bilaga:
- SSM:s granskningsrapport till regeringen, 160831 >>

Nyhet på SSM:s hemsida, 160907 >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

SSM får i uppdrag att utreda Studsvikslagen, 151217 >>

SSM vill att Studsvikslagen ses över innan den eventuellt upphör, 150211 >>

Vattenfall ska betala högre kärnavfallsavgift för rivningen av Ågestareaktorn, 140625 >> 

SSM föreslår oförändrad Studsviksavgift för 2015, 140619 >> 

Riksdagen har röstat ja till ändringar i Studsvikslagen, 110622 >> 

Remiss om höjd avgift innan Studsvikslagen eventuellt upphör, 100901 >>

MKG lämnar yttranden om Studsvikslagen och om finansieringsrisker, 100826 >>

Logga in