10 mars 2014 |

SKB klagar på höga kompletteringskrav för MKB:n

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har begärt ett flertal kompletteringar av miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, som lämnats in med ansökan om ett slutförvar enligt kärntekniklagen. Kraftindustrins kärnavfallsbolag har på begäran lämnat in en tidplan över när kompletteringarna ska lämnas in. Samtidigt klagar bolaget på kompletteringskraven, att de är för detaljerade eller att de inte är befogade.  

Kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle befinner sig fortfarande i kompletteringsfasen hos mark- och miljödomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten lämnade ett yttrande till Mark- och miljödomstolen den 30 september 2013 där de redovisade vilka kompletteringar som inte blivit besvarade. Dessa obesvarade kompletteringar vill myndigheten också se i den prövningsprocess som myndigheten bedriver enligt kärntekniklagen. Därför skickade myndigheten den 26 november 2013 en skrivelse till bolaget där de meddelade bolaget detta. Därefter har ytterligare förtydliganden och kompletteringsbegäranden skickats till bolaget, bl.a. angående redovisningar av alternativet djupa borrhål och en inlandslokalisering. 

Strålsäkerhetsmyndigheten och bolaget hade den 14 januari ett avstämningsmöte där de begärda kompletteringarna som rörde miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, diskuterades. se länk till nyhet om mötet nedan. Myndigheten begärde därefter, den 6 februari 2014, att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB skulle skicka in en tidplan över när de avser lämna in de kvarstående kompletteringarna av MKB:n.

Den 10 mars, har bolaget skickat in sin tidplan med beskedet att flera av de efterfrågade kompletteringarna kommer att skickas in senast i juni eller juli 2014. De skriver samtidigt att de inte håller med myndigheten om att alla kompletteringarna är nödvändiga, att det redan finns tillräckligt med underlag för flera av dem eller att frågorna ligger utanför MKB:n. Bolaget tar i sin tidplan också upp frågor som de vill diskutera med myndigheten på nästa avstämningsmöte om MKB:n, den 18 mars. Bolaget vill veta hur detaljerade underlagen som efterfrågas bör vara, då de anser att underlaget ska lämnas in i ett senare skede av prövningen (det vill säga efter ett beslut om tillstånd av regeringen). Ytterligare diskussioner önskas också om oavsiktliga intrång, beskrivningar av bränslet och teknikutvecklingsfrågor. 

I tidplanen förtydligar bolaget också att de inte avser sätta ihop en ny miljökonsekvensbeskrivning efter att kompletteringsfasen tagit slut, utan istället göra en läsanvisning för ansökan enligt miljöbalken till alla de kompletteringar som lämnats in. Detta går emot myndighetens önskan om en uppdaterad miljökonsekvensbeskrivning.

Det är oklart om de kompletteringar som bolaget ska skicka till SSM i juni-juli även kommer att skickas till mark- och miljödomstolen. Domstolen har i sin nya tidsplan som kom den 14 mars angett att den avser att avvakta de kompletteringar som är aviserade för att sedan pröva frågan om ytterligare kompletteringsbehov och om de kompletteringar som begärs av myndigheter och organisationer är av sådan karaktär att processhinder föreligger.

 

Länkar:

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen, 140310 >> 

SSM:s begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av miljökonsekvensbeskrivningen, 140206 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om mark- och miljödomstolens nya tidsplan 140314 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om mötet mellan bolaget och myndigheten angående kompletteringar av miljökonsekvensbeskrivningen, 140124 >>

SSM:s förtydligande avseende tidigare begäran om komplettering – alternativa slutförvarsmetoder, 131217 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM skickar en skrivelse om kompletteringar till SKB, 131126 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM inte är nöjda med SKB:s svar på kompletteringskrav i miljöprövningen, 130930 >>

Logga in