24 januari 2014 |

Avstämningsmöte med SKB om MKB-kompletteringar

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, granskar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen. Samtidigt är myndigheten remissinstans i mark- och miljödomstolens granskning av ansökan enligt miljöbalken. De bägge prövningarna ska hantera samma miljökonsekvensbeskrivning, MKB. På ett möte mellan myndigheten och kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB den 24 januari diskuterades frågor som bolaget ställt till SSM om de parallella prövningsprocesserna och myndighetens begäranden om kompletteringar rörande miljökonsekvensbeskrivningen, ex redovisningar av platsval och av den alternativa metoden djupa borrhål. 

Sedan kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB lämnade in sin ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle till Strålsäkerhetsmyndigheten samt till mark- och miljödomstolen har bolaget och myndigheten haft återkommande avstämningsmöten, både i sak och rörande övergripande frågor. Myndigheten granskar ansökan enligt kärntekniklagen medan domstolen parallellt granskar ansökan enligt miljöbalken. Myndigheten skickar både begäranden om kompletteringar till bolaget enligt kärntekniklagen och remissvar på kompletteringsbehov till mark- och miljödomstolen enligt miljöbalken. Kärnavfallsbolaget anser sig inte förstå hur det ska hantera de parallella prövningarna och har med anledning av det ställt frågor som behandlats ett möte, som hade karaktären av ett avstämningsmöte, med myndigheten den 24 januari 2014. På mötet diskuterades även den begäran om komplettering SSM gjort om fördelar med en inlandslokalisering i Hultsfreds kommun.

Frågor som bolaget ställde på mötet var:
- Hur ser SSM på avgränsningen mellan SKB:s olika ansökningar och prövningar enligt KTL och MB?
- Hur definierar SSM miljökonsekvensbeskrivning, och till vilka lagar, regler och principer förhåller sig SSM i sin bedömning av MKB?
- Hur ser SSM på förhållandet mellan SSM:s och domstolens bedömning av MKB?

Strålsäkerhetsmyndigheten framförde bl.a. följande under mötet (MKG:s formuleringar):
- SSM förordar att bolaget bör ta fram en ny, samlad MKB, när kompletteringsfasen är avslutad hos domstolen och anser att samma MKB ska finnas för bägge prövningarna.

- Strålsäkerhetsrelaterade redovisningar som skickas till domstolen bör bolaget även skicka till myndigheten. Detta gäller även de redovisningar bolaget tar fram som svar på andra remissinstansers frågor.

- Frågor som inte har koppling till strålsäkerhet behöver inte skickas direkt till myndigheten, utan där kan myndigheten avvakta domstolens remittering av det kompletta underlaget.

- Myndighetens bedömning av kompletteringsbehov enligt miljöbalken gäller också prövningen enligt kärntekniklagen.

- Vilket underlag domstolen vill ha rörande strålsäkerhet för prövning enligt miljöbalken är upp till domstolen. SSM menar att det är enklast om domstolen och myndigheten får samma underlag.

- SSM framförde att det görs en bedömning från strålsäkerhetssynpunkt av vad som bör finnas i MKB:n. Därtill hör exempelvis en tillräcklig beskrivning av alternativ. För en verksamhet av en sådan karaktär som omhändertagande av det använda kärnbränslet, kan, och bör, höga krav ställas på redovisningen.

- SSM anser att metod- och platsvalsredovisningar, och även metod-och platsbilagorna i ansökan, formellt hör hemma i miljökonsekvensbeskrivningen. Myndigheten har dock inte i första hand adresserat denna fråga utan lagt större vikt vid innehållet i redovisningarna. 

En kvarstående tvist efter mötet var frågorna kring redovisningen av slutförvarsmetoden djupa borrhål. Bolaget anser att konceptet djupa borrhål formellt inte är ett alternativ enligt miljöbalken och att det inte ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen vilket inte SSM håller med om. Frågan ligger även hos miljödomstolen.

Myndigheten betonade att efterfrågat material behövs för att kunna ta ställning och ge ett bra underlag till regeringen. Det bör alltså ligga i bolagets intresse att tillhandahålla svar.

Ett nytt möte mellan myndigheten och bolaget bokades till den 18 mars. Då ska kvarstående kompletteringsbehov enligt myndighetens yttrande till domstolen från september 2013 diskuteras och förtydligas.

 

Länkar:
Protokoll från möte mellan SKB och SSM om MKB-kompletteringar, 140224 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om kompletteringsbegäran angående Hultsfred, 140214>> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB avvisar de flesta kompletteringskrav som lämnats till domstolen, 131118 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM inte är nöjda med SKB:s svar på kompletteringsbehov, 130930 >>

 

Tidigare övergripande avstämningsmöten mellan SSM och SKB:

Första övergripande avstämningsmötet, 120312 >> 

Andra övergripande avstämningsmötet, 121128 >>

Tredje övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB, 130326 >>

Fjärde övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB, 130905 >> 

Femte övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB, 131112 >>

 

Tidigare avstämningsmöten i sakfrågor i prövningen enligt kärntekniklagen:

Första mötet om Granskningsprocessen, 120328 >>

Andra mötet om Kopparkorrosion, 120703 >> 

Tredje mötet om Kriticitet, 121115 >> 

Fjärde mötet om Korrosions- och kapselfrågor, 130206 >>

Femte mötet om Korrosion, lera och grundvattenkemi, 130423 >>

Sjätte mötet om Kompletteringar, tidplan och SFR, 130604 >>

Sjunde mötet om Kompletteringar av kapselfrågor, 130828 >> 

Åttonde mötet om Kompletteringar av biosfärsfrågor, 131119 >> 

Nionde mötet om Ythydrologi i SR-Site, 140123 >>

Logga in