9 januari 2017 |

SKB skickar in Plan 2016 med kostnadsberäkningar för kärnavfallet och rivning av reaktorer till SSM

Den 9 januari 2017 lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB sin senaste beräkning av framtida kostnader för hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer, Plan 2016, till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Detta görs var tredje år i enlighet med finansieringsordningen. SSM kommer att granska kärnavfallsbolagets beräkningar under våren och senast i början av september skicka ett förslag på kärnavfallsavgifter och säkerheter till regeringen. Regeringen beslutar innan årsskiftet vilken avgift per kWh producerad el som den svenska kärnkraftindustrin ska betala till kärnavfallsfonden för åren 2018-2020. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att en viktig fråga att bevaka och granska är hur mycket det kommer att kosta att riva de svenska kärnkraftreaktorerna. Uppdatering: Nedan finns begärda kompletteringar till Plan 2016 av SSM, samt kärnavfallsbolaget SKB:s inlämnade svar på dessa.

Kärnkraftindustrin har via sitt kärnavfallsbolag SKB lämnat in dokumentet Plan 2016 till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Rapporten med bilagor, som är kärnavfallsbolagets senaste beräkning av framtida kostnader för hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer, är ett underlag för myndighetens arbete att under 2017 ta fram ett förslag på kärnavfallsavgifter och säkerheter för perioden 2018-2020. SSM kommer att skicka ut sina förslag på remiss, förmodligen under sommaren, och sedan lämna över dem till regeringen. Regeringen kommer innan årsskiftet att besluta om vilken avgift per kWh producerad el som den svenska kärnkraftindustrin ska betala till kärnavfallsfonden för de kommande åren.

Samtidigt pågår det ett arbete att revidera finansieringslagstiftningen. Regeringen förväntas lägga fram en proposition om en reviderad finansieringslag i slutet av mars. Om den godkänns av riksdagen beslutar regeringen om en reviderad finansieringsförordning under hösten. Det innebär att det blir ett nytt sätt att räkna fram kärnavfallsavgifterna. Den nya lagstiftningen kan då träda i kraft vid årsskiftet 2018. Detta försvårar arbetet för SSM som måste lägga fram sitt förslag till avgifter för treårsperioden 2018-2020 samtidigt som lagstiftningen ändras. 

Kärnavfallsbolaget skriver i sin utredning att den totala kostnaden för bolagets kärnavfallsprogram, inklusive rivning av kärnkraftsreaktorerna, är ca 141 miljarder kronor. Av dessa har 43 miljarder redan använts, vilket betyder att det från och med 2018 behövs 98 miljarder kronor. I kärnavfallsfonden, den fond som industrin betalar in sina avgifter till, finns idag drygt 60 miljarder. Det saknas alltså ytterligare 38 miljarder som måste betalas in i fonden under den resterande driftstiden för reaktorerna eller komma från avkastning av fondmedel. 

Jämfört med förra beräkningen, Plan 2013, har det skett en ökning av kostnaderna med ca 5 miljarder. Det beror enligt bolaget bl.a. på senareläggningar av driftstarten för både kärnbränsleförvaret och tillbyggnaden av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. 

En viktig fråga för bedömning av de framtida kostnaderna är hur mycket det kommer att kosta att riva de svenska kärnkraftreaktorerna. I Plan 2016 anges att det kommer att kosta 23,7 miljarder att riva de 12 svenska reaktorerna vilket innebär knappt 2 miljarder per år. Denna uppskattning ligger väldigt lågt i relation till internationella erfarenheter, och är även lägst i Europa, där medlemsländernas uppskattningar ligger på mellan ca 3-5 miljarder per reaktor (se länk till EU-kommissionsrapporten PINC nedan – tabell 27). Eftersom bara en kostnadsökning på 500 miljoner per reaktor betyder att ytterligare 6 miljarder måste betalas in i fonden anser Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, att det är viktigt att bevaka och granska industrins uppskattningar och beräkningar av rivningskostnader.

Uppdatering: Efter att kärnavfallsbolaget SKB lämnat in Plan 2016 till SSM har myndigheten begärt vissa kompletteringar till rapporten av bolaget. Längst ner på sidan finner du SSM:s begäranden, samt bolagets svar på dessa. 

 

Länkar:

SKB:s plan 2016 – Kostnader från och med år 2018 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter, december 2016 >>

SKB:s underlagspärm för Plan 2016 – Redovisning av kalkylförutsättingar, metodik för beräkning av kostnader och kostnadsresultat >>

Nyhet på SKB:s hemsida om att Plan 2016 är inlämnad, 170109 >>

EU-kommissionens PINC-rapport, 2016 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Regeringen ger SSM nytt uppdrag att bedöma driftstider av reaktorer för kärnavfallsavgiftsberäkningar, 160906 >>

Professor i DN Debatt: Låt inte kärnkraftsbolagen betala för lite för avfallet, 160119 >> 

Kärnavfallsfonden slår larm: Miljarder saknas för hanteringen av Sveriges kärnkraftsavfall, 150608 >>

Naturskyddsföreningen och MKG varnar för högre finansiella risker för staten, 140131 >>

Uppdatering:

SSM:s begäran om komplettering, 170117 >>

SKB:s svar på kompletteringsbegäran daterad 170117, 170206 >>
EEF prognoser t.o.m. 2075 >>

SSM:s begäran om komplettering, 170201 >>

SKB:s svar på komletteringsbegäran daterad 170201, 170215 >>
Variationernas kostnadsutfall – kalkyl 40 & 50 >>
Fördelning av kostnader per EEF och år >>
Gul Variationer 40+ summa och ref >>

Mail från SSM om förtydligande till kompletteringsbegäran, 170209 >>

SKB:s svar på kompletteringsbegäran daterad 170209, 170224 >>
EEF – objekt prisnivå år >>

SSM:s begäran om komplettering, 170217 >>

SKB:s svar på kompletteringsbegäran daterad 170217, 170221 >>
Plan 2010 – elproduktionen från 2010-2016 >>

Mail från SSM om begäran om ytterligare komplettering, 170303 >>

Logga in