6 september 2016 |

Regeringen ger SSM nytt uppdrag att bedöma driftstider av reaktorer för kärnavfallsavgiftsberäkningar – kräver bättre koordinering med Riksgälden

Den 5 juni 2013 redovisade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett nytt förslag till finansieringslagstiftning. Utredningsarbetet hade gjorts i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden. När det i ett regeringsdirektiv står att arbetet ska ske i samråd betyder det enligt praxis att myndigheterna ska vara överens om det resultat som presenteras. Till denna utredning lämnade Riksgälden för ovanlighetens skull ett separat yttrande där myndigheten menade att ett antal antaganden som SSM hade drivit i igenom som beräkningsgrund för kärnavfallsavgiften behövde utredas ytterligare eftersom de kunde ge för stor risk för staten. Bland annat hade SSM föreslagit att det vid beräkning av avgiften skulle antas att alla reaktorer skulle ha en driftstid på 50 år, något som nu bara några år senare verkar svårt att motivera. Miljö- och energidepartementet har den 6 september 2016 därför lyft frågan igen och skickat ett nytt uppdrag till SSM där de kräver en nära dialog med Riksgälden, i frågan om behovet av ny analys av vilken drifttid som kan användas för avgiftsberäkningar. Uppdraget ska redovisas senast den 14 oktober (uppdatering: förlängd svarstid till 7 november) och om de två myndigheterna inte kan komma överens ska detta beskrivas i den utredning som lämnas.

Strålsäkerhetsmyndigheten, Riksgälden och Kärnavfallsfonden fick i uppdrag av regeringen under 2011 att granska statens ekonomiska risk i nuvarande finansieringslag (SFS2006:647) och förordning (SFS2008:715). Ett förslag på ny finansieringslagstiftning lämnades in till regeringen den 5 juni 2013 med förslag på lag- och förordningsändringar. Riksgälden lämnade samma dag in ett separat yttrande om vilka frågor de ansåg bör utredas ytterligare, bl.a. frågor om den föreslagna utökade drifttiden. Granskningsrapporten remissbehandlades följande höst tillsammans med en egen utredning av Miljödepartementet om ansvarsfördelningen mellan de tre myndigheterna. Den 31 januari 2014 skickade Naturskyddsföreningen och MKG in sina svar (nyhet om detta länkas nedan). 

Sedan dess har förslaget legat stilla hos departementet. Trots påtryckningar av bl.a. Kärnavfallsfonden om att det saknas pengar i fonden. Arbetet med att ta fram en proposition på ny lag till riksdagen pågår och som en del av det beslutade regeringen om ett nytt uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten ska:

 ”utifrån de nya förutsättningarna för kärnkraften, utreda behovet av att ändra den antagna driftstid som ligger till grund för beräkningen av kärnavfallsavgifter för reaktorinnehavare. 

Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Riksgäldskontoret...”

Riksgäldskontoret är Riksgäldens juridiska namn. I uppdraget står även att:

”Strålsäkerhetsmyndigheten ska verka för att de förslag som lämnas är sådana att även Riksgäldskontoret kan ställa sig bakom dem. Om Strålsäkerhetsmyndigheten i någon del anser att det inte är möjligt att tillgodose Riksgäldskontorets synpunkter ska skälen för detta redovisas särskilt. Även Riksgäldskontoret ska i så fall redovisa sina avvikande synpunkter och skälen för dessa särskilt.

Principen ska alltjämt vara att kostnaderna för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall ska täckas av dem som genererar avfallet och att staten varken ska betala för avveckling eller för slutförvar.”

Utredningen ska vara klar senast den 14 oktober 2016. Uppdatering 160929: Förlängd svarstid till den 7 november.

Naturskyddsföreningen och MKG kommenterade SSM:s förslag om den förlängda drifttiden i sitt remissvar till miljö- och energidepartementet den 31 januari 2014. Föreningarna motsatte sig förlängningen då de, helt riktigt, menade att det var högst osäkert vilka reaktorer, om någon, som kommer att nå en livslängd på 50 år bara för att kraftindustrin säger att det är deras mål. Redan nu är det beslutat att fyra reaktorer ska läggas ned. Ökade säkerhetskrav kan göra nyinvesteringar olönsamma, driftproblem kan uppstå som blir olönsamma att åtgärda eller så kan en ny kärnkraftsolycka i världen göra att kärnkraftsdrift i Sverige måste omprövas. Det är viktigt att fondmedel snabbt kommer in i fonden. Att då sänka avgifterna genom att räkna med längre drifttid är fel väg att gå. Förslaget ökar tydligt sannolikheten för att staten i framtiden måste stå för kraftindustrins kostnader, d.v.s. ökar statens finansiella risk.

 

Länkar:

Miljö- och energidepartementets uppdrag om antagen driftstid vid beräkning av kärnavfallsavgifter, 160901 >>

Uppdatering: Godkännande av förlängd svarstid till 7 november, 160929 >>

Information på regeringskansliets hemsida, 160906 >> 

Strålsäkerhetsmyndighetens rapport och Riksgäldens särskilda yttrande finns för nedladdning här, längst ner på sidan >> 

Tidigare nyheter:

Professor i DN Debatt: Låt inte kärnkraftsbolagen betala för lite för avfallet, 160119 >> 

Kärnavfallsfonden slår larm: Miljarder saknas för hanteringen av Sveriges kärnkraftsavfall, 150608 >> 

Naturskyddsföreningen och MKG varnar för högre finansiella risker för staten, 140131 >>

Om ändringar av finansieringssystemet på MKG-seminarium, 131205 >> 

Förslag till finansieringsförändringar ute på remiss, 130918 >> 

Miljödepartementet har utrett vilken myndighet som ska ansvara för finansieringsfrågor, 130625 >> 

SSM:s utredning föreslår otillräcklig höjning av kärnavfallsavgiften, 130605 >> 

Finansiering av slutförvaring och rivning kan sakna minst 30 miljarder, 120531 >> (samt att uppdragets slutdatum förlängs till 5 juni 2013)

SSM ges uppdraget att se över finansieringslagen rörande säkerheter, m.m., 111222 >> 

Översyn om vem som ska granska kärnavfallssäkerheter m.m., 111027 >>

Logga in