1 februari 2012 |

Elfte mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 1 februari träffades referensgruppen för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning om kopparkorrosion för elfte gången sedan gruppen bildades i mars 2010. På mötet diskuterades bl.a. resultat från kopparkorrosionsforskning från SP, Ångströmslaboratoriet och Äspölaboratoriet. Mötet diskuterade även hur gruppens arbete ska redovisas på SKB:s hemsida.

[Uppdatering: Mötesanteckningar från mötet finns nu nedan. I anslutning till att anteckningarna skickades ut för synpunkter ställde Gunnar Hultqvist frågor gällande punkt 5, om preliminära analyser från prototypkapsel 5 och 6 (se bilaga E). Dessa frågor samt svar finns att ladda ner nedan.]

På mötet presenterades slutversionen av projektet som Kenneth Möller bedrivit vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut där ett bortglömt provrör från ett försök om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten som bedrevs i början av 1990-talet. Som resultat konstaterades att ingen korrosion skett i röret sedan det förslutits. Eftersom det fanns ett palladiummembran på röret skulle det kunnat ha pågått korrosion om vätgas kunnat ta sig igenom membranet, vilket normalt sett är möjligt. Studier av membranet visade dock att genomsläppligheten för membranet var kraftigt nedsatt. Eftersom röret dessutom legat ner kunde membranet dessutom ha varit täckt av vatten och en vattenhinna vilket skulle kunna hindra all transport av väte. Claes Taxén från Swerea KIMAB som arbetar med att ta fram argumentation åt kärnavfallsbolaget SKB redovisade en beräkning av möjlig korrosion vid olika genomsläpplighet för väte genom palladiummembranet. Dock utan att ta med ett fall hela då hela membranet skulle vara påverkad av vatten eller en vattenhinna. På mötet diskuterades rapporten och resultatet och en generell slutsats var att det är väldigt svårt att dra några vetenskapliga slutsatser av ett så pass okontrollerat ”försök”. Rapporten finns nedan tillsammans med kommentardokument med synpunkter till det sista utkastet. Samt presentationerna som visades av Möller och Taxén.

I en andra del av mötet gav Mats Boman från Uppsala universitet en lägesrapport av deras försök att upprepa KTH-försöket som visar på korrosion av koppar i syrgasfritt rent vatten. Presentationen finns nedan. Försöket är av flera anledningar försenat men körningar har påbörjats. Ett problem som fortfarande måste förklaras innan tryckmätningar påbörjas är att det funnits mätvärden som visar på oväntade tryckfall i handskboxen som försöket utförs i.

I en tredje del av mötet presenterades två undersökningar av koppar från upptaget av två kopparkapslar (5 och 6) i full skala från försöket Prototypförvaret i Äspölaboratoriet sommaren och hösten 2011. Presentationer gjordes av Claes Taxén och Gunnar Hultquist. Taxén fann ingen anmärkningsvärt i de analyser han valde att göra. Gunnar Hultquist, forskare från KTH, undersökte hur mycket av väte, syre och svavel som fanns inne i en bit 5 cm tjock kopparbit från kapsel 5. Slutsatsen var att det bl.a. fanns betydligt mer väte inne i kopparbiten än som förutsägs teoretiskt vid korrosion i kärnavfallsbolagets modell för korrosion för KBS-metoden.

Slutligen diskuterades hur referensgruppens arbete ska dokumenteras och en beskrivning gjordes av hur projektet presenteras på nya sidor på kärnavfallsbolaget SKB:s hemsida.

Dagordningen för mötet och presentationerna som gjordes finns nedan. Mötesanteckningarna kommer att publiceras här så fort de är klara.

 

Länkar:

Dagordning för mötet >>

Mötesanteckningar >> 

Bilaga A Granskningsmeddelande från Johan Swahn >>

Bilaga B Presentation ”Korrosion av koppar i rent syrefritt vatten”, Kenneth Möller om SP-”försöket” >>

Bilaga C Presentation ”Medeltryck H2 i provrör under 19 år”, Claes Taxén med analys av Möllers resultat >>

Bilaga D Presentation ”Lägesrapport från Ångströmlaboratoriet - kopparkorrosion i syrefritt vatten” av Mats Boman, UU >>

Bilaga E Presentation ”Analyser från prototypkapsel 5 och 6” av Claes Taxén >>

Bilaga F Presentation ”7 years exposure at 50-80oC of a ring and full-scale Cu-container, 500 m underground and surrounded by clay in Oskarshamn, Sweden” av Gunnar Hultquist >>

Slutrapport från SP-arbetet, Kenneth Möller >>

Kommentarsdokument på utkast till Möllers rapport >>

Uppdatering: Möllers slutrapport "Korrosion av koppar i rent syrefritt vatten", SKB R-12-05 >>

Gunnara Hultqvists frågor som ställdes i samband med att mötesanteckningarna skickades ut för synpunkter >>

Presentation av referensgruppens arbete på SKB:s hemsida >>

Tidigare referensgruppsmöten:

Nyhet om det tionde referensgruppsmötet 2011-11-28 >>

Nyhet om det nionde referensgruppsmötet 2011-09-21 >>

Nyhet om det åttonde referensgruppsmötet 2011-08-23 >>

Nyhet om det sjunde referensgruppsmötet 2011-06-21 >>

Nyhet om det sjätte referensgruppsmötet 2011-04-28 >>

Nyhet om det femte referensgruppsmötet 2011-03-23 >> 

Nyhet om det fjärde referensgruppsmötet 2010-11-15 >>

Nyhet om det tredje referensgruppsmötet 2010-08-27 >>

Nyhet om det andra referensgruppsmötet 2010-06-07 >>

Nyhet om det första referensgruppsmötet 2010-03-24 >>

Logga in