25 mars 2015 |

MKG till SSM: Fortsatt motstridiga resultat från SKB om kopparkorrosion

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s sammanfattande redovisning den 16 mars till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, svarar fortfarande inte på frågan om koppar korroderar i syrgasfritt vatten. Det anser Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG som den 25 mars skickat sina synpunkter på redovisningarna till SSM. Frågan är viktig för den långsiktiga säkerheten för ett slutförvar för använt kärnbränsle. Komplettering 1: MKG har den 30 mars skickat in en komplettering till yttrandet där det påpekas att det finns försök i den rapport från Micans, som finns som bilaga i kärnavfallsbolagets redovisning, som är genomförda på ett sätt som skulle kunna bekräfta KTH-forskarnas resultat och som verkar göra det (se nedan). Komplettering 2: SSM ger SKB möjligheten att bemöta MKG:s synpunkter (se nedan). Komplettering 3: SKB bemöter MKG:s synpunkter (se nedan). Komplettering 4: MKG svarar SSM (se nedan)

Den 30 september 2014 lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in en komplettering till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i granskningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Kompletteringen handlade om den sedan länge omtvistade frågan om koppar korroderar i syrgasfritt vatten och om det är en risk för den långsiktiga säkerheten i slutförvaret. Myndigheten var inte nöjd med kompletteringen och begärde en samlad redovisning och mer underlag. Den 16 mars 2015 skickade bolaget in sin komplettering. Bolaget förnekar fortfarande att det finns en kopparkorrosionsprocess i syrgasfritt vatten. Länk till en nyhet om kompletteringen finns nedan. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har analyserat kompletteringen och den 25 mars skickade MKG in sina synpunkter om kompletteringen till SSM. Läs hela dokumentet med synpunkter, som finns att ladda ner nedan. 

MKG:s bedömning är att kärnavfallsbolaget SKB inte uppfyllt SSM:s begäran om komplettering. Bolaget har ännu inte genomfört de försök som behövs för att avgöra frågan. MKG menar att det är anmärkningsvärt att kärnavfallsbolaget ännu inte lyckats att entydigt visa om koppar korroderar i syrgasfritt vatten eller inte.

Komplettering 1: MKG har den 30 mars skickat in en komplettering till yttrandet till SSM. Inför kompletteringen har MKG har gjort mer utförliga analyser av de försök utförda av Micans i Mölnlycke som är benämnda N1-N9. Eftersom flera av dessa försök har pågått i över 800 dagar är de särskilt intressanta. På flera försök har dessutom genomförts fler evakueringar än på de försök som startats senare.

I kompletteringen påpekas att särskilt försöksserien N8 är genomförd på ett sätt som skulle kunna bekräfta KTH-forskarnas resultat och som verkar göra det, om det inte finns okända felkällor. 

Komplettering 3: Den 8 maj skickar SKB in sina kommentarer till MKG:s brev daterade 25 och 30 mars. 

Komplettering 4: Den 8 juni skickar MKG in sina slutgiltiga kommentarer till SSM. 

Länkar: 

MKG:s synpunkter om SKB:s kopparkomplettering, 150325 >> 

Komplettering 1:

Komplettering av MKG:s synpunkter på SKB:s kopparkorrosionskomplettering, 150330 >>

Komplettering 2: 
SSM:s mail till SKB med möjlighet att bemöta MKG:s sakfrågor, 150331 >> 

Komplettering 3: 
SKB:s följebrev, 150508 >> 

SKB:s bemötande på MKG:s två brev, 150508 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB lämnar in sin samlade redovisning av kopparkorrosion, 150316 >> 

Komplettering 4:
MKG:s bemötande på SKB:s synpunkter 150608 >>
Bilagor:
- "The Chemistry of Copper in Water and Related Studies Planned at the Advanced Photon Source" R.Dortwegt, m.fl, proceedings of the 2001 Particle Accelerator Conference, Chicago >>
- "Behaviour of Copper in Generator Stator Cooling-Water Systems", Robert Svoboda and Donald A Palmer, Preprint ICPWS XV, Berlin, September 8-11, 2008 >>
- SKB-rapport för referensgrupp "Koppars korrosion i ultrarent vatten", 120410 >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida: 

14-10-29 SSM är inte nöjda med SKB:s komplettering om kopparkorrosion >> 

14-10-03 MKG: SKBs slutsats om syrgasfri kopparkorrosion är förtida >> 

14-09-30 SKB till SSM: Det finns ingen kopparkorrosion i syrgasfritt vatten >>

15-02-26 MKG kommenterar SSM:s granskning av SKB:s forskning om kopparkorrosion >>

SSM får en tidigare hemlig rapport om "oväntad" kopparkorrosion från SKB, 150108 >>

Här hittar du samtliga nyheter på MKG:s hemsida om kopparkorrosion listade >>

Logga in