30 juni 2017 |

SSM föreslår höjda kärnavfallsavgifter för 2018-20

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM har skickat ut en remiss med förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2018-2020. Myndigheten föreslår att avgiften till kärnavfallsfonden höjs från i genomsnitt 4,0 öre till 6,4 öre per producerad kilowattimme. Svar på remissen ska lämnas till den 1 september. Efter det kommer SSM att lämna sitt förslag till regeringen som mot slutet av året kan fatta ett beslut om avgifter och belopp för nästa treårsperiod.

Den 30 juni skickade Strålsäkerhetsmyndigheten ut sitt förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp 2018-2020 på remiss. Myndighetens förslag till avgifter innebär en ökning från i genomsnitt 4,0 öre till 6,4 öre per producerad kWh. Förslaget är i linje med den proposition regeringen den 1 juni 2017 lämnade till riksdagen om reglerna för finansiering av kärnavfallshantering. Riksdagen behandlar för närvarande propositionen och lagen ska träda i kraft den 1 december. Under hösten kommer regeringen att anta en förordning kopplad till lagen.

SSM bedömer med utgångspunkt från de förslag som finns i propositionen att det är på den föreslagna nivån avgifterna bör ligga på för att täcka ”de kostnader som reaktorinnehavarna är skyldiga att svara för med avseende på en säker avveckling och slutförvaring av den svenska kärnkraften”. Förklaring till avgiftshöjningen är enligt myndigheten kärnkraftindustrins beslut om tidigarelagd avställning av fyra reaktorer, fallande marknadsräntor samt myndighetens bedömningar av reala prisförändringar och framtida elproduktion. 

En länk till en nyhet på MKG:s hemsida om lagförslaget finns nedan tillsammans med andra nyheter rörande finansieringen av kostnaderna för kärnavfallet och rivningen av kärnkraftsreaktorerna.

Länkar:

 SSM:s remissbrev, 170630 >>

 SSM:s förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2018-2020 , 170628 >>

Nyhet på SSM:s hemsida om förslaget >>

Nyhet på SSM:s hemsida om remissen >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Regeringen föreslår förändringar i finansieringslagen (regelverket för kärnavfallsfonden) 170601 >>

Resultatet av riksrevisionens granskning av finansieringssystemet för kärnavfall publiceras i december, 170601 >>

Riksrevisionen ska granska finansieringssystemet för kärnavfall, 170213 >>

SKB skickar in Plan 2016 med kostnadsberäkningar för kärnavfallet och rivning av reaktorer till SSM, 170109 >>

Regeringen ger SSM nytt uppdrag att bedöma driftstider av reaktorer för kärnavfallsavgiftsberäkningar, 160906 >>

Professor i DN Debatt: Låt inte kärnkraftsbolagen betala för lite för avfallet, 160119 >>

Kärnavfallsfonden slår larm: Miljarder saknas för hanteringen av Sveriges kärnkraftsavfall, 150608 >>

SSM: Kärnavfallsavgiften måste höjas efter beslut om nedläggning av reaktorer, 151202 >>

 

Logga in