Kärnavfallsrådet anordnar seminarium om "Vem talar sanning om kärnavfallet?"

Den 9 december anordnar Kärnavfallsrådet ett seminarium om "Vem talar sanning om kärnavfallet?". Seminariet grundar sig på en rapport som Orla Vigsø, verksam vid Örebro universitet, skrivit åt rådet. Vigsø baserar sin rapport på de observationer han gjort under de genomlysningsseminarier som Kärnavfallsrådet hittills arrangerat.

Kärnavfallsrådet skriver på sin hemsida:

"En grundläggande fråga som kommer att belysas under seminariet är hur olika aktörer ser på vetenskapen och hur de använder vetenskapliga argument i diskussionen om slutförvaring av använt kärnbränsle. Även frågan om förtroendet för olika aktörer kommer att belysas. Vigsøs rapport visar att komplexiteten i sakfrågan gör frågan om förtroende central.

Seminariet inleds med att Orla Vigsø presenterar sin rapport, vilket följs av att centrala aktörer, särskilt de som rapporten handlar om, får tillfälle till frågor och kommentarer. Därefter följer en fördjupad diskussion kring centrala frågeställningar som tydliggjorts av rapporten och deras betydelse för argumentationen i slutförvarsfrågan. Bland annat kommer docent Martin Peterson, Eindhoven University of Technology, att tala om Risk, vetenskaplig oenighet, och samhälleligt beslutsfattande. Frågan om förtroende kommer att behandlas av Sverker Jagers, docent och verksam vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet."

Tid: 9 december 2009, kl 09.00-16.30
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm
Moderator: Staffan Dopping

Mer information på Kärnavfallsrådets hemsida >>