Möte med utredningen om översyn av kärntekniklagen (1)

Regeringen tillsatte den 29 juni en utredning för att undersöka behovet av ändringar i kärntekniklagen (1984:3) och kärnteknikförordningen (1984:14) och vid behov även föreslå ändringar i strålskyddslagen och nödvändiga följdändringar i miljöbalken och finansieringslagstiftningen. Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018. Utredningen bjuder nu in verksamhetsutövare och andra berörda aktörer, vid två olika tillfällen, till samtal om arbetet med utredningen och till att framföra synpunkter på kärntekniklagens nuvarande utformning. Möteslängden är uppskattad till 2-3 timmar.

 

Tid: Kl. 09:30 den 17 oktober
Plats: Konferenslokalen Makrillen i Centralposthuset, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm
Anmälan: Namn, funktion/titel och organisationstillhörighet till ingemar.lund[at]regeringskansliet.se, till ett av de bägge mötestillfällena (se länk till kalendernyhet om möte 2)

Länkar:

Inbjudan till möte med utredningen, 170928 >> 

Utredningsuppdraget i kommittédirektivet 2017:76, 170629 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att regeringen ser över kärntekniklagen, 170629 >> 

Information på Regeringskansliets hemsida >> 

Kalendernyhet om andra mötet med utredningen den 31 oktober >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev