Ansvaret för kärnavfallsfinansiering har flyttats till Riksgälden

Den 1 september tar Riksgälden över ansvaret i frågor som rör finansieringslagen och finansieringsförordningen från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Efter regeringens beslut om flytten sommaren 2017 har Riksgälden förberett inordnandet av uppgifter från SSM. Regeringen bedömde att en flytt av verksamheten till Riksgälden kommer att förbättra den finansiella säkerheten för staten.  

De tre myndigheterna Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, Riksgälden och Kärnavfallsfonden har haft ett delat ansvar för finansieringssystemet för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, finansieringslagen (2006:647) och finansieringsförordningen (2008:715). Den 31 augusti 2017 gav Miljö- och energidepartementet Riksgäldskontoret i uppdrag att förbereda och genomföra ett inordnande av uppgifter från SSM till Riksgälden och att överföringen ska ske i samband med att SSM flyttar till Katrineholm.  

I en nyhet på Riksgäldens hemsida säger Eva Cassel, chef för avdelningen där arbetet ska ske: 

”Skattebetalarna ska inte behöva stå för notan som en framtida nedläggning för med sig. Vart tredje år ska vi se över och justera kärnavfallsavgifterna. Vi granskar också kärnkraftsindustrins egna bedömningar och avgör om de är rimliga eller inte. Utifrån dessa underlag lämnar vi förslag till regeringen på hur stora avgifterna till kärnavfallsfonden bör vara, säger Eva Cassel.”

Regeringen bedömde att en flytt av verksamheten enligt finansieringslagen till Riksgälden kommer att förbättra den finansiella säkerheten för staten ytterligare. Regeringen hänvisade även till den proposition som överlämnades till riksdagen den 1 juni 2017 om en ändrad finansieringslag: ”Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen med syfte att förbättra den finansiella säkerheten för staten (2016/17:199)” och som antogs den 25 oktober 2017.

 

Länkar

Nyhet på Riksgäldens hemsida, 180903 >> 

Om finansieringssystemet av kärnavfall på Riksgäldens hemsida >> 

Nyhet på SSM:s hemsida, 180903 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att Riksgälden får hela ansvaret för kärnavfallsfinansiering, 170831 >> 

Nyhet om att riksdagen röstade ja till ändringsförslagen i finansieringslagen 171027 >>

 

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev