Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 11 mars 2020

Den 11 mars hölls återigen ett avstämningsmöte mellan Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och kärnavfallsbolaget SKB. Mötena rör nu både prövningen av kärnbränsleförvaret och tillbyggnationen av förvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR 2). 

På mötet den 11 mars diskuterades återigen SSM:s kvalitetssäkring av kopparkorrosionsanalysen från de under hösten 2019 upptagna försökspaketen i LOT-experimentet i Äspölaboratoriet. 

Ursprungligen meddelade kärnavfallsbolaget SKB att kopparkorrosionsresultat från de i smyg upptagna försökspaketen inte skulle redovisas förrän efter regeringens prövning av kärnbränsleförvaret i Forsmark var klart. På det föregående mötet med SSM den 6 december meddelade bolaget att resultat i stället förmodligen skulle redovisas under första halvåret 2020, något som MKG först fick veta på ett möte med SSM den 25 mars (se länkar till nyheter nedan).

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, uppskattar bolagets helomvändning i tidsplanen för redovisning av resultat så att de kan utgöra ett underlag för regeringens tillåtlighetsprövning av kärnbränsleförvaret i Forsmark.

Minst lika viktigt är att SSM har sagt att myndigheten ska kvalitetssäkra resultaten. På mötet den 6 december sa myndigheten att den planerar att genomföra en granskning av SKB:s kvalitetssäkringsåtgärder för kopparkorrosionsanalyserna. SSM angav då att myndigheten skulle skriva till bolaget efter årsskiftet med förslag till ett program för kvalitetsgranskning avseende korrosionsanalysen. 

Så har tydligen ännu inte skett. SSM skriver dock följande i mötesanteckningarna:

”SSM fortsätter med att planera för en granskning av kvalitetsåtgärder i samband med utvärdering av resultat från LOT A3 och S2. Tanken är att en sådan uppföljning av tidigare liknande granskningar skulle ge tillkommande information om SKB:s arbete med ständig förbättring i samband med fältförsök, vilket även kan vara relevant inför framtida aktiviteter på plats vid Forsmark. Planen, som ännu inte är fastställd, innefattar två faser av intervjuer med SKB och SKB:s leverantörer med initial fokus på kvalitetsrutiner, planeringsdokument osv., och uppföljning under hösten efter den första rapporteringen av korrosionsresultat har kommit fram.”

MKG uppskattar SSM:s ambitioner att kvalitetssäkra resultaten. Den 24 januari yttrade sig föreningen och dess medlemsföreningar Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner till SSM om kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsprogram Fud-2019 och ville att myndigheten skulle lyfta LOT-upptaget till regeringen. Föreningarna kommer att ha ett möte med SSM den 25 mars för att diskutera LOT-försöket och SSM:s arbete. Uppdatering: Föreningarna fick på mötet (se länk nedan) reda på att SSM redan på mötet den 6 december mellan myndigheten och kärnavfallsbolaget fick veta att bolaget kommer att presentara resultat snabbare. Då sa även SSM för första gpngen att resultaten skulle kvalitetssäkras.

Fortsatta ansökansunderlag, Clab och Clink
På mötet diskuterades dessutom inlämningen av ansökningsunderlag vid olika tidpunkter i de eventuellt efterföljande stegvisa prövningarna av kärnbränsleförvaret, en uppdaterad säkerhetsredovisning för Clab med 11 000 ton kärnavfall, och om när den europeiska kommissionen behöver meddelas efter ett eventuellt regeringsbeslut enligt artikel 37 i Euratomfördraget gällande Clink.

Övriga frågor
Bland övriga frågor på mötet framkom även att kärnavfallsbolaget hoppas få börja bygga kärnbränsleförvaret i början av år 2023 och att SKB hade ett diskussionsmöte med Kärnavfallsrådet den 10 januari 2020. SSM gjorde även bolaget uppmärksam på att myndigheten släppt en ny forskningsrapport om spänningskorrosion (SSM rapport 2020:01). 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har haft regelbundna avstämningsmöten med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB sedan den 27 februari 2018. Den föregående träffen, den 6 december 2019, behandlade framförallt de upptag av LOT-paket kärnavfallsbolaget SKB gjort i smyg. Nästa avstämningsmöte mellan SSM och avfallsbolaget SKB är planerat till den 4 juni 2020. Samtliga minnesanteckningar från mötena finns här.

Länkar:

SSM:s minnesanteckningar från mötet den 11 mars 2020:

Avstämningsmöte med SKB om KBS-3 den 11 mars 2020, 200311 >>

Ny info om LOT-upptag på avstämningsmöte mellan SSM och SKB, 191206 >> 

Uppdatering: Länk till nyhet om Naturskyddsföreningen, MKG, m.fl. möte med SSM den 25 mars 2020, 200325 >>

Fler nyheter om LOT-upptaget:

Nyhet om att MKG med medlemsföreningar yttrat sig i sak till regeringen om LOT-upptaget, 200227 >>

MKG:s kanslichef: ”Upptaget av LOT-paketen är märkligt och avslöjande”, 200322 >>

Nyhet om att Fud 2019 presenteras – upptagning av Lot-paket avslöjas under möte hos SSM, 191016 >>

Nyhet om att SKB tar upp försökspaket som kan avgöra kärnbränsleförvarets framtid utan insyn, 191024 >>