Avstämningsmöte mellan SSM och SKB om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I väntan på besked från regeringen i tillståndsprövningarna om ett kärnbränsleförvar och nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, arbetar kärnavfallsbolaget med att planera det arbete som väntas om det blir för bolaget positiva beslut. Under mötet höll kärnavfallsbolaget SKB en presentation om hur granskningen ska ske över bolagets redovisning om säkerheten efter förslutning av förvaren.

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM och kärnavfallsbolaget SKB har regelbundet avstämningsmöten rörande kärnbränsleförvaret, Clab/Clink, SFR 2, m.m. Den 23 september hölls höstens första avstämningsmöte. Här listar vi några av de saker som togs upp.

Övergripande frågor från SKB
SKB informerade SSM om några övergripande frågor rörande bolagets verksamhet och framtid, bl.a. om den nye VD:n, om besparingskrav från ägarbolagen och driften av SFR. Se minnesanteckningarna nedan för detaljer.

Frågor rörande SFR 2
Ansökan om tillstånd att få bygga ett nytt förvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga förvaret SFR prövas sedan hösten 2019 av regeringen. SKB meddelade den 27 maj regeringen att de ställer sig bakom de bedömningar domstolen gjort samt accepterar de villkor SSM föreslagit i sina regeringsyttrande hösten 2019. Regeringen har ingen offentlig tidsplan för sin ärendehantering, men ska innan de fattar ett beslut be Östhammars kommun att tillstyrka eller avstyrka ansökan.

Under avstämningsmötet med SSM den 23 september informerade SKB att Östhammars kommun planerar att fatta beslut i vetofrågan inför regeringens beslut. Efter kommunens och regeringens beslut kommer kärnavfallsbolaget att återkomma till frågan om hur besluten påverkar tidpunkt för när ansökningsunderlag (inklusive den preliminära säkerhetsredovisningen PSAR) kan lämnas in till SSM för myndighetens prövning av en ansökan om uppförande/byggstart. Bolaget kallar arbetet med utbyggnaden för PSU, Projekt SFR-utbyggnad.

SKB kommer demonstrera en 3D-modell av anläggningen den 24 september för SSM och boka in ett möte på handläggarnivå avseende hantering av radionnuklidsorption i analysen av strålsäkerhet efter förslutning.

SSM informerade om att de planerar inför granskning av bolagets PSAR.

Aktuellt läge i KBS-3-prövningen
SKB har tillfälligt pausat planeringsarbetet av projektet Clink, inkapslingsanläggningen som planeras ligga i anslutning till det befintliga mellanlagret Clab i Oskarshamn. Ansökan till SSM om att få påbörja arbetet med att utöka Clab från 8000 till 11 000 ton efter ett regeringsbeslut enligt kärntekniklagen (LTL) är på intern remiss och är klar till årsskiftet men kan inte skickas in förrän efter ett regeringsbeslut.

SSM förbereder en granskningsplan för ansökan om ett utökat Clab. Vad gäller Clink fortlöper SSM:s beredning av frågan om tillståndsvillkor. Ärendet kommer avslutas under 2020.

Kärnbränsleförvar
SKB informerade SSM om att de tar fram underlag till en mer detaljerad tidplan för kärnbränsleförvarsprojektet, och som är beroende av ett tillstånd från regeringen. Under tiden arbetar SKB även med det underlag som behövs till ansökan till SSM om uppförande av förvaret efter ett tillstånd, och som behöver stämmas av mot innehållet i regeringens tillstånd.

SSM förbereder granskning av bolagets preliminära säkerhetsredovisning, PSAR. Tekniska avstämningar och dialogmöten mellan SKB och SSM väntas. SSM informerade också̊ om läget rörande den kvalitetsgranskning av LOT-försöken som myndigheten gör inom ramen för sin bevakning av SKB:s Fud-program. 

Säkerhet efter förslutning av kärnbränsleförvaret och SFR 2
Under mötet visade kärnavfallsbolaget SKB en presentation om kapitel 9 ”Analys av säkerhet efter förslutning” ur PSAR för kärnbränsleförvaret. SKB sammanfattar säkerhetsgranskningen av kapitlet:

- kontrollerar att tidigare granskning är utförd i erforderlig omfattning

- lägger stor vikt vid hur initialtillståndet nås (konstruktion, uppförande, drift och förslutning)

- kontrollerar att SSM:s granskningskommentarer som har bäring på̊ PSAR omhändertagits tillfredsställande

- kontrollerar att föreskriftskraven inom området är uppfyllda, till exempel avseende kraven på utformning av säkerhetsredovisningen i SSMFS 2008:1, med flera

Se bolagets presentation länkad nedan.

Nästa avstämningsmöte kommer att äga rum den 20 november.

 

Länkar:

Protokoll från avstämningsmötet mellan SSM och SKB, 200924 >>

Bilaga: Säkerhetsgranskning av säkerhet efter förslutning, SKB, 200923 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om tidigare avstämningsmöte mellan SKB och SSM, 200604 >>