Dokument från SSM visar de allvarliga riskerna med slutförvaret

Ytterligare ett internt dokument från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, visar de osäkerheter som finns gällande kärnbränsleförvarets långsiktiga strålsäkerhet. Detta avslöjar Naturskyddsföreningens medlemstidning, Sveriges Natur, i en artikel den 23 oktober. I dokumentet som tidningen tagit del av skriver en myndighetsspecialist som deltar i granskningen av slutförvarets långsiktiga säkerhet om “kritiska osäkerheter och kunskapsluckor kring kapselns grundläggande funktion”. Skrivelserna går emot de slutsatser som SSM presenterat i den pågående huvudförhandlingen om kärnbränsleförvaret hos mark- och miljödomstolen.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är en viktig motpart i den pågående huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle som pågår just nu hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Under förhandlingen har myndigheten i diskussionen kring den långsiktiga strålsäkerheten uppgett att ”korrosionsbarriären av koppar [i den ansökta slutförvarsmetoden] har förutsättningar att långsiktigt upprätthålla inneslutning”.

Naturskyddsföreningens medlemstidning, Sveriges Natur, publicerade redan den 11 oktober en artikel som avslöjar att SSM:s experter inte är helt eniga i sina slutsatser och att myndigheten utelämnat information om att det finns riskscenarier för skador för kopparkapslarna inom 300 år efter förslutning. Myndigheten har bemött avslöjandena med att riskerna för slutförvaret skulle vara ”ryckta ur sitt sammanhang” eller ”irrelevanta”.

I en ny artikel den 23 oktober publicerar Sveriges Natur ytterligare ett dokument från SSM som på nytt avslöjar myndighetens interna oenighet kring riskerna för kapselbrott och slutförvarets långsiktiga strålsäkerhet. Att tidigare avslöjande skulle vara ryckt ur sitt sammanhang är således inte sant. Sveriges Natur skriver att: 

”Dokumentet som tidningen nu fått tillgång till visar att risken för kapselbrott inom något hundratal år är så avgörande att det borde ha hindrat ett godkännande utan ytterligare utredning. Det skriver myndighetens specialist med ansvar för granskningen av slutförvarets långsiktiga säkerhet Björn Dverstorp i en inlaga daterad 13 juni 2016. Skrivelsen är en del av det samråd med olika experter som gjordes en innan det slutgiltiga yttrandet lämnades in till Mark- och miljödomstolen”.

De invändningar som myndighetsexperten framfört under granskningsprocessen går dock inte att avläsa i myndighetens granskningsrapport om den långsiktiga strålsäkerheten som inlämnades till miljödomstolen den 29 juni 2016. Artikeln visar i stället att vissa texter i stället har tagits bort i slutrapporten. Vidare skriver Sveriges Natur att:

”Björn Dverstorp skriver att det faktum att kapslar kan gå sönder redan efter några hundra år är helt avgörande för säkerhetstänkandet. För inga kapslar alls ska ju gå sönder, enligt förslaget som diskuteras i domstolen. Om de ändå gör det handlar det enligt Björn Dverstorps inlaga ”ett helt nytt säkerhetskoncept”. Alltså det resonemang som förs i domstolen just nu och som utgår från noll kapselbrott blir det irrelevanta i sammanhanget”.

SSM kommer att fortsätta med en stegvis prövning enligt kärntekniklagen efter ett eventuellt tillstånd från regeringen. Detta sker inte enligt miljöbalken hos mark- och miljödomstolen. Därför är det viktigt att frågor rörande den långsiktiga strålsäkerheten behandlas demokratiskt och öppet hos domstolen med all information tillgänglig innan regeringen får frågan på sitt bord. 

 

Länkar:

Artikel i Sveriges Natur: Dokumentet avslöjar: Så allvarliga är riskerna, 171023 >> 

SSM:s interna dokument om övergripande synpunkter på GLS-rapporten, 160613 >>

Artikel i Sveriges Natur: Strålsäkerhetsmyndigheten: ”Uppgifterna är irrelevanta”, 171018 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM har mörkat risker med slutförvaret till domstolen, 171011 >> 

Artikel i Sveriges Natur: Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade risker med slutförvaret, 171011 >>