Domstolen vill få en bättre överblick över SKB:s alla ansökningar

Kraftindustrins kärnavfallsbolag har fyra aktuella mål vid Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och bl.a. samordningen av hanteringen av de kumulativa effekterna från varje sökt anläggning har blivit en fråga som domstolen anser viktig. För att diskutera prövningsprocessen i samtliga mål och hur en samlad prövning kan ske på bästa sätt, anordnade domstolen en muntlig förberedelse den 2 november med sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning var åhörare till förhandlingen. 

Den 2 november höll Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt en muntlig förberedelse rörande målen om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle (M1333-11), SFR 2 (M7062-14), utökad hamnverksamhet (M 6009-16) samt målet om dispens från art- och habitatdirektivet (M4617-13). Kallade till domstolen var sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB samt Strålsäkerhetsmyndigheten. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog som åhörare utan yttranderätt. 

Domstolen ser svårigheter med att överblicka processen i samtliga mål innan ansökningarna i SFR 2-målet och hamnmålet i vart fall kungjorts och motparter lämnat synpunkter. Anledningen till den muntliga förberedelsen var frågan om samordnad prövning av vissa aspekter av målen kan hanteras på bästa sätt och om det finns förutsättningar för en huvudförhandling i målet om ett slutförvarssystem redan i mars-april 2017. De kumulativa effekterna av exempelvis buller, utsläpp och Natura 2000-tillstånd av de tre verksamheterna skulle kunna behöva hanteras i en samlad prövning. Domstolen överväger även att upphäva beslutet om vilandeförklaring av dispensmålet.

Sökanden, SKB, startade med att beskriva miljömässiga, tekniska och andra samband mellan alla de fyra ansökningarna, samt planeringen hittills av prövningarna enligt både miljöbalken och kärntekniklagen. De anser att redovisningarna av miljökonsekvenser för de olika verksamheterna skulle kunna användas som bakgrundsvärden i varje separat mål. Prövningarna kan därför ske separat. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fick därefter tillfälle att ge sin syn och de instämde med bolagets syn att det går att hantera ansökningarna för sig. SSM lyfte också fram att det var bråttom med ett tillstånd för ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle då Clab med nuvarande tillstånd är fullt år 2023.

Protokollet från mötet kommer att offentliggöras så fort som möjligt och parterna i målet kommer att kunna yttra sig över det.

 

Länkar:

Domstolens förhandlingsförordning till 2 november, 161028 >>

Protokoll från den muntliga förberedelsen >> (för SSM och SKB att kommentera)

SKB:s presentation vid förberedelsen >> 

Domstolens kallelse till SSM, 161028 >>

Domstolens kallelse till SKB, 161028 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev