Forskningsseminarium i Finland visar på problem med kopparkapslar för slutförvar av använt kärnbränsle

Den 29 januari anordnade det finska forskningsprogrammet KYT2018 ett slutseminarium där forskare presenterade sitt arbete och sina forskningsresultat i en rad olika frågeställningar rörande kärnavfallshantering och -slutförvaring. Forskningsprogrammet är oberoende av kärnkraftsindustrin och initierades av finska Arbets- och näringsministeriet 2015. Programmets pågående arbete med kopparkorrosionsfrågeställningar visar på resultat som medför problem för den slutförvarsmetod för använt kärnbränsle som det planeras för både Sverige och Finland. Den kritik som svenska forskare framfört mot att använda kopparkapslar bekräftas i olika försök. Senast den 30 april ska kärnavfallsbolaget SKB:s komplettering i kopparkorrosionsfrågor lämnas till regeringen. Strålsäkerhetsmyndigheten måste i sin analys av redovisningen även ta hänsyn till de nya finska studierna.

Inom forskningsprogrammet KYT2018, initierat av det finska Arbets- och näringsministeriet, inleddes under 2015 flera projekt för att utveckla finsk kompetens inom kärnavfallshantering. Programmet samordnas av Teknologiska forskningscentralen VTT AB och finansieras av den finska motsvarigheten till kärnavfallsfonden i Sverige. Det har sedan 2002 funnits tre tidigare KYT-program och det program som nu avslutas kommer att följas av programmet KYT2022. 

KYT2018 innehöll tre huvudämnen: Teknik inom kärnavfallshantering, långsiktig säkerhet för kärnavfallshantering och kärnavfallshantering och samhälle.

Den 29 januari, efter fyra års forskning, anordnades ett slutseminarium i Helsingfors. Där presenterades bl.a. programmets forskning om kopparkapslarna tänkta till ett slutförvar och riskerna för korrosion. Resultatet bekräftar i flera avseenden det som svenska oberoende forskare varnat industrin för under flera år och som mark- och miljödomstolen i Sverige vill se mer underlag om i prövningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle. 

Flera försök genomförs i syrgasfriamiljöer och visar på betydande kopparkorrosionshastigheter som inte ska finnas utan syrgas närvarande. Det finns även betydande mängder vätgas i kopparprover som kan komma från en korrosionsprocess där vattenmolekyler angriper kopparytan. Att det dessutom finns tecken på gropfrätning och spänningskorrosion är mycket allvarligt.

Senast den 30 april ska kärnavfallsbolaget SKB:s komplettering i kopparkorrosionsfrågor lämnas till regeringen. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att det är av yttersta vikt att Strålsäkerhetsmyndigheten SSM i sin analys av redovisningen även tar hänsyn till de nya finska studierna.

KYT-programmet innebär att en bredd av forskning oberoende av kärnkraftindustrin kan genomföras i Finland. Tyvärr finns det inte något liknande i Sverige där kärnavfallsbolaget SKB kontrollerar i stort sett all finansiering och kan styra kärnavfallsforskningen som bolaget vill. Det betyder att bolaget kan undvika att utföra forskning som kan ge resultat som kan ge problem för dess slutförvarslösningar. Bolaget kan dessutom styra projekt till forskare som vet vilka resultat som bolaget vill se, och undvika att se. Att kärnavfallsbolaget i sina forskningskontrakt har med klausuler som ger det rätt till alla resultat och hur de publiceras i SKB-rapporter betyder att inga resultat som är negativa för bolaget någonsin kan komma fram. Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har en liten mängd medel till kärnavfallsforskning, och genom åren har en del intressanta och för industrin problematiska resultat framkommit. Men det saknas en myndighetsstrategi för forskning inom kärnavfallsområdet eftersom SSM ser att det är industrins sak att utföra den forskning som behövs. En strategi där det i stort sett endast är industrins ansvar att forska är dömd att misslyckas för slutförvaret kritiska frågeställningar, t.ex. om kopparkapselns långsiktiga integritet ska kunna hanteras vetenskapligt. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att ett liknande forskningsprogram som det finska KYT, oberoende av industrin, borde genomförts i Sverige sedan länge.

 

Länkar: 

Forskningsprogrammet KYT2018:s hemsida på engelska >> 

Presentation om kopparkapselfrågeställningar från seminariet, Juhani Rantala, VTT, 190129 >>  

Här finns seminariets alla presentationer för nedladdning (hemsidan är på finska, men flertalet presentationer är på engelska) >> 

Här finns äldre nyheter på MKG:s hemsida om kopparkorrosion >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev