Första LOT-rapporten publicerad med data och information om upptaget

Kärnavfallsbolagets SKB:s första rapport från det senaste upptaget av två försökspaket i LOT-experimentet publicerades den 15 juni. Rapporten berättar om installationen av försökspaketen och upptaget, samt redovisar data för försöket under de 20 år det varit i drift, bland annat om temperaturer och vattenförhållanden i den skyddande bentonitleran som omringar kopparkomponenterna. Den andra rapporten från försöket, som innehåller resultaten av kopparkorrosionsstudierna, kan komma innan september månads utgång. De två försökspaken togs upp av bolaget under hösten 2019 och resultaten kommer att kvalitetsgranskas av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Resultaten kan ge viktig information till regeringens prövning av det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, uppskattar att kärnavfallsbolaget i rapporten redovisar de förhållanden vad gäller temperatur och fuktighet som både det centrala uppvärmda kopparröret och de provkuponger av koppar som finns i försöket utsatts för. Föreningen kommer att analysera rapporten och jämföra med tidigare rapporter för att få en klarare bild av hur snabbt försöket har blivit syrgasfritt.

Hösten 2019 tog kärnavfallsbolaget SKB upp två försökspaket i LOT-experimentet som varit placerade i berget i Äspölaboratoriet i över 20 år. SKB:s första rapport från upptaget (SKB TR-20-11) avseende installation, monitering, brytning och inledande bentonitanalyser publicerades den 15 juni. Efter sommaren väntas försökets andra rapport vilken kommer fokusera på kopparkomponenterna. På SKB:s hemsida går det att läsa en nyhet om rapporten och projektledaren Magnus Kronberg säger: ”- Den här rapporten presenterar hur förhållandena sett ut i paket S2 och A3 sedan de installerades samt hur mättnadsgraden för bentoniten såg ut när experimenten bröts. Rapporten ger viktiga grundförutsättningar för den fortsatta detaljanalysen av bentoniten men även för övriga delar, såsom de installerade kopparkomponenterna”.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, uppskattar att kärnavfallsbolaget i rapporten redovisar de förhållanden vad gäller temperatur och fuktighet som både det centrala uppvärmda kopparröret och de provkuponger av koppar som finns i försöket utsatts för. Föreningen kommer att analysera rapporten och jämföra med tidigare rapporter för att få en klarare bild av hur snabbt försöket har blivit syrgasfritt och vilken möjlighet det kan ha funnits för syrgas i försöket att bidra till kopparkorrosion.

Den 27 maj hade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, sitt första planeringsmöte med SKB. SSM kommer att kvalitetsgranska upptaget med hjälp av externa konsulter. Läs mer om planeringsmötet i nyheten länkad nedan.

Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och MKG har i yttranden till regeringen påpekat att kopparkorrosionsstudierna från LOT-upptaget kan visa om koppar är ett lämpligt kapselmaterial för kärnbränsleförvaret eller inte. Läs mer om det senaste yttrandet i april i nyheten länkad nedan.

 

Länkar:

SKB TR-20-11 Installation, monitoring, dismantling and initial analyses of material from LOT test parcel S2 and A3, June 2020 >>

Nyhet på SKB:s hemsida om rapporten >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att kopparkorrosionsresultat från LOT-upptagen kan komma innan sista september, 200527 >>

Nyhet om föreningarnas yttrande till regeringen om LOT-upptaget >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev