Fortsatta medel till MKG för 2021

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har den 8 mars beslutat om de medel som möjliggör för miljöorganisationer att arbeta med kärnavfallsfrågor under 2021. I statens budget finns 3 miljoner kronor, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har beviljats 2,2 miljoner av dessa. 

Sedan 2005 och fram till januari 2017 har miljöorganisationer kunnat söka medel ur kärnavfallsfonden för deras arbete men detta är inte längre möjligt. För resterande månader av 2017 beslutade regeringen att miljöorganisationer i stället kunde söka medel från Naturvårdsverket. För 2018-2021 har regeringen beslutat om särskilda medel i statsbudgeten som ska fördelas av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. 

Till skillnad från tidigare år då medel erhölls ur kärnavfallsfonden har miljöorganisationerna möjlighet att jobba frågor som rör annat radioaktivt avfall än använt kärnbränsle. Det möjliggör bl.a. en ökad delaktighet i den pågående miljöprövningen av ansökan om slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt driftavfall, SFR, i Forsmark. Likaså har föreningen kunnat jobba mer internationellt med kärnavfallsfrågor. 

I ett beslut från SSM den 8 mars beviljades Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG 2 200 000 kronor att användas under 2021. 

Av intresse för framtida möjligheter för ideella organisationer att kunna erhålla medel för sitt arbete med kärnavfallsfrågor är att Kärnavfallsrådet i en skrivelse till regeringen föreslagit att medel åter ska kunna erhållas ur kärnavfallsfonden.

 

Länkar:

SSM:s beslut om medel till MKG för 2021, 210308 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen: Ideella organisationer bör återigen få pengar ur kärnavfallsfonden, 190122 >>