Frågor om kopparkorrosion på SSM:s tredje avstämningsmöte med SKB

Den 19 juni höll Strålsäkerhetsmyndigheten sitt tredje avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Mötet handlade om den begäran om komplettering om kopparkorrosion som myndigheten gjort.

Uppdatering: Mötet har bytt namn och är inte längre "det tredje avstämningsmötet", utan det andra avstämningsmötet i sakfrågor. SSM skiljer alltså på övergripande avstämningsmöten och avstämningsmöten i sakfrågor. 

Inför mötet hade myndigheten skickat ett antal uppföljningsfrågor till det svar på en begäran om komplettering om kopparkorrosion som bolaget skickade in den 16 april 2012.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, önskade bland annat ta del av det underlag som stödjer kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s uttalande att ”det vetenskapliga stödet för existensen av den påstådda korrosionsprocessen är svagt”. Bolaget svarade och fortsatte konsekvent under mötet med att hävda att korrosionen inte är något problem och att de ska göra ytterligare försök som ska visa på detta. Bolaget ska återkomma till SSM under september 2012 med tidsatta aktiviteter samt skicka in redovisning av kunskapsläget senast 30 juni 2013. Du hittar myndighetens frågor och SKB:s svar från mötet i länkarna nedan.

SKB ställde också frågan till SSM om hur myndigheten såg på att SKB ser över möjligheten att anlita Studsvik för att utföra kopparkorrosionsexperiment i syrgasfritt vatten. Eftersom SSM har begränsade möjligheter att fortsätta finansiera forskning på Studsvik såg SSM inga problem med detta.

På mötet presenterade även SKB en uträkning av hur mycket korrosion som skulle kunna förekomma om vätgas från en korrosionsprocess skulle kunna ta sig in i buffert och deponseringstunnlar och lösas i vatten där. Svaret var att det var försumbart. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, konstaterar att hur mycket vätgas som kan lösas i vatten är en ointressant fråga så länge vätgas är högt eftertraktat som näring för mikrober som finns i förvaret. All vätgas som produceras som resultat av kopparkorrosion avlägsnas därför med stor sannolikhet den vägen.

Länkar:

Protokoll från SSM:s tredje avstämningsmöte med SKB, 120703 >>

Presentation från mötet innehållande SSM:s frågor och SKB:s svar >>

Inbjudan till mötet med SSM:s frågor >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB:s svarat på kompletteringsbegäran, 120416 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om det första avstämningsmötet i sakfrågor - om granskningsprocessen, 120328 >>

Nedladdningsbara handlingar från SSM:s diarium om prövningen (på MKG:s hemsida) >> 

Nedladdningsbara handlingar från SSM:s diarium om kompletteringar (på MKG:s hemsida) >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev