Fud 2019 presenteras – upptagning av Lot-paket avslöjas under möte hos SSM

Den 16 oktober höll Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ett informationsmöte för inbjudna remissinstanser med syfte att visa hur granskning och remisshantering av SKB:s Fud-program 2019 ska gå till. Under mötet presenterade även representanter från kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB innehållet i Fud 2019. Som svar på en direkt fråga från MKG uppgav SKB att det försökspaket, benämnt S2, i LOT-försöket har tagits upp – utan insyn från andra parter.

SSM ska granska Fud-rapporten utifrån planerad forsknings- och utvecklingsverksamhet, forskningsresultat, alternativa hanterings- och förvarsmetoder och lämna över ett yttrande till regeringen senast den 31 mars 2020. Även Kärnavfallsrådet ska yttra sig och sedan brukar regeringen mot slutet av efterföljande år, d.v.s. i detta fall i december 2020, ta ett beslut om att forskningsprogrammet uppfyller kraven i kärntekniklagen.

Mötet som SSM genomförde den 16 oktober 2019 för remissinstanser innehöll presentationer från SKB med bakgrund, lagkrav, Fud-processen, villkor och struktur, verksamhetsplan, avfall och slutförvaring samt avveckling av kärntekniska anläggningar. SSM redogjorde även för hur myndigheten avser granska Fud-programmet 2019.

På en direkt fråga från MKG om när det omstridda försökspaketet S2 i Lot-försöken ska tas upp svarade SKB att bolaget redan gjort det. Det har inte funnits någon information om detta från bolaget tidigare, inte heller i forskningsprogrammet Fud 2019. Bolaget har dessutom sagt att resultaten från upptaget inte ska redovisas och hanteras förrän i den eventuella stegvisa prövningen som utförs av SSM efter att regeringen har gett både tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen.

MKG och dess medlemsföreningar har under många år framfört att försökspaket måste tas upp och analyseras med avseende på hur mycket kopparkorrosion som skett. Föreningar menar att om upptag och analys görs på rätt sätt kan det avgöras om koppar är ett lämpligt kapselmaterial eller inte för kärnbränsleförvaret.

Föreningarna har dessutom krävt att upptaget sker med full öppenhet och med kvalitetssäkring av resultaten. Detta har än så länge inte skett för upptaget av S2-paketet. I en skrivelse från MKG till SSM efter mötet har MKG och dess medlemsföreningar framfört att det är av yttersta vikt att Strålsäkerhetsmyndigheten agerar för att upptaget ska kunna ha den roll som behövs i den pågående miljöprövningen av kärnbränsleförvaret.

Läs nyhet om att SKB tar upp försökspaket som kan avgöra kärnbränsleförvarets framtid utan insyn och mer om MKG:s skrivelse till SSM här.

Länkar till dokument från mötet hos SSM om Fud 2019 den 16 oktober:

01 Fud 2019 - Möte med remissinstanser Dagordning, 191016 >>

02 Fud 2019 - SKBs presentation möte med remissinstanser Inledning, 191016 >>

03 Fud 2019 - SKBs presentation möte med remissinstanser Del I, 191016 >>

04 Fud 2019 - SKBs presentation möte med remissinstanser Del II SFL, 191016 >>

05 Fud 2019 - SKBs presentation möte med remissinstanser Del II, 191016 >>

06 Fud 2019 - SKBs presentation möte med remissinstanser Del III, 191016 >>

07 Fud 2019 - SSMs presentation möte med remissinstanser, 191016 >>

 

Andra länkar och nyheter:

Industrin har lämnat forskningsprogrammet Fud 2019 till SSM, 191001 >>

Här finns alla tidigare Fud-processer beskrivna >>

SKB Fud-program 2019 Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall September 2019, 191001 >>

Fud 2019 - Inbjudan av SSM till möte med remissinstanser 2019-10-16, 191001 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev