Huvudförhandling om slutförvar börjar den 5:e september - Domstolen ger tillfälle att lämna synpunkter på förhandlingsordningen

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt skickade den 3 maj ut en remiss på ett utkast till förhandlingsordning till huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Domstolen vill börja huvudförhandlingen den 5 september och bedömer att huvudförhandlingen kommer pågå i fem veckor med tre veckors uppehåll under tiden. Motparterna i målet ges tillfälle att yttra sig över utkastet till förhandlingsordningen. Synpunkterna ska vara domstolen tillhanda senast den 17 maj 2017.

Den 3 maj skickade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ut en underrättelse med ett utkast till förhandlingsordning till huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Huvudförhandlingen beräknas pågå under fem veckor med start tisdagen den 5 september 2017. De två första veckorna av huvudförhandlingen är planerade att genomföras i Stockholm. Därefter blir det två veckors uppehåll och den tredje veckan i Oskarshamn börjar den 2 oktober och den fjärde veckan i Östhammar är veckan efter. Avslutningsvis slutförs huvudförhandlingen, efter en veckas uppehåll, med en vecka i Stockholm igen med början 23 oktober. Möjligheten att avvika från förhandlingsordningen under huvudförhandlingen kommer att vara mycket begränsad. Innan domstolen skickade ut sin underrättelse gavs kärnavfallsbolaget tillfälle att lämna ett förslag till förhandlingsordning (se länk nedan).

Underrättelsen skickades till motparterna i slutförvarsmålet vilka ges tillfälle att senast den 17 maj 2017 lämna synpunkter över utkastet till förhandlingsordning. Motparterna ges också möjlighet att anmäla om de avser delta i huvudförhandlingen. Mark- och miljödomstolen informerar att domstolens avsikt är att slutligt fastställa förhandlingsordningen, och sända denna till parterna, i anslutning till att kungörelse om huvudförhandling utfärdas i juli 2017.

Länkar: 

Domstolens utkast till förhandlingsordning, 170503 >>

SKB:s förslag till förhandlingsordning, 170403 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att domstolen planerar för huvudförhandling om slutförvar i september, 170317 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev