Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 6 Stockholm

Under dag sex fortsatte kärnavfallsbolagets SKB:s repliker på motparternas synpunkter gällande plats- och metodval, samt säkerhet efter förslutning. Den oavslutade diskussionen kring ämnet kopparkorrosion från dag fem flyttas fram till torsdag, den i förhandlingsordningen planerade reservdagen. Dagens repliker berörde bentonitlerans funktion, saunaeffekten, jordskalvsrisker, riskanalyser och lokalisering. Flera av dessa var riktade direkt mot Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, framställda synpunkter. Avslutningsvis svarade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, på domstolens frågor från förhandlingens tredje dag. Myndighetens svar öppnade bara upp för ännu mer frågor från domstolen och föreningarna.

Gårdagens förhandling drog över tiden och fick avslutas mitt i den oeniga frågan om riskerna med korrosion av kopparkapslarna i slutförvaret. Mark- och miljödomstolen startade dagen med en kort redovisning över hur ett domstolsförfarande går till och hur domstolen resonerar gällande sökandes och motparter möjligheter att ge replik och motreplik. Den oavslutade frågan gällande kopparkorrosion flyttas till torsdag, den planerade reservdagen.

Innan kärnavfallsbolaget SKB gavs möjlighet att fortsätta sin replik på övriga ämnen från föregående förhandlingsdagar fick Leif Göransson från Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO göra sitt inlägg med sin syn på platsval, då han fick förhinder förra veckan. SERO anser att Hultsfred är den bästa lokaliseringen, bl.a. med anledning av det söta grundvattnet till skillnad från Forsmarks och Oskarshamns grundvatten.

Kvarstående ämnen på bolagets replik som fortsatte under dagen var bentonitens funktion och saunaeffekten, geologi, riskanalys och lokalisering. Kärnavfallsbolagets expert Patrik Sellin presenterade bolagets kvarstående syn gällande bentonitens funktion och menar att kritiken från docent Olle Grinder om saunaeffekten är osannolik. Olle Grinder och MKG:s kanslichef, Johan Swahn, gavs möjlighet att ge motreplik och konstaterade parternas olika synpunkter. Bolagets expert Raymond Munier gav en geologisk bakgrund och bemötte frågorna från motparterna med att försvara sina ståndpunkter i ansökan. Nils-Axel Mörner, Herbert Henkel och MKG:s kanslichef, Johan Swahn, lämnade motreplik.

Under eftermiddagen fortsatte kärnavfallsbolagets presentationer med att bolagets expert Allan Hedin replikerade på synpunkter rörande riskanalyser. Bland annat riktade sig bolagets svar till Naturskyddsföreningens och MKG:s kritik om det vetenskapliga och tekniska underlaget för kärnavfallsbolagets säkerhetsanalys. Hedin menade att underlaget är heltäckande och väl underbyggt. MKG:s kanslichef, Johan Swahn, lämnade motreplik och konstaterade att föreningarnas synpunkter kvarstår. Därefter fortsatte kärnavfallsbolagets expert Johan Andersson att replikera på synpunkter rörande lokalisering. Likaså denna replik var bl.a. riktad direkt mot föreningarnas framförda synpunkter. Leif Göransson, SERO, MKG:s kanslichef, Johan Swahn, och Nils-Axel Mörner lämnade motrepliker.

Även domstolen ställde under dagen frågor till kärnavfallsbolaget vid deras repliker för att få klargörande i vissa sakfrågor. 

Avslutningsvis svarade strålsäkerhetsmyndigeten, SSM, på domstolens frågor från förhandlingens tredje dag (se stycke två i nyheten om dag 3, länkad nedan). Som svar på domstolens första fråga uppger SSM att myndigheten i miljöprövningen ska uttala sig om de frågor som rör SSM:s kompetensområde och som omfattas av miljöbalken. Denna roll överlappar till stor del med deras roll gentemot regeringen vid prövningen enligt kärntekniklagen, KTL, men där ingår även frågor om fysiskt skydd, arbetstagarskydd och icke-spridningsfrågor. 

Därefter besvarade SSM domstolens andra fråga; hur deras tillstyrkande, som motiverats utifrån att SSM uppgett att ”SKB uppfyller, eller har förutsättningar att uppfylla” miljöbalkens krav förhåller sig till miljöbalkens beviskrav visat. Myndigheten svarade att deras språkbruk har lett till tolkningsproblem och omformulerade sitt tillstyrkande till att de numera anser att kärnavfallsbolaget SKB ”har visat att avgörande frågor är tillräckligt utredda i detta skede av prövningen”.

Detta svar öppnade bara upp för ännu mer frågor från domstolen och Naturskyddsföreningen och MKG. Domstolen återkommer imorgon med när exakt de vill att SSM svarar på dessa.

Imorgon, den 13 september, kl. 10:00 fortsätter huvudförhandlingen på Quality Hotel Nacka i Stockholm. I och med att det som, enligt förhandlingsordningen, var planerat för idag inte hanns med har förhandlingsordningen modifieras. Idag skulle egentligen kärnavfallsbolaget inledningsvis redogöra för MKB-processen och genomfört samråd, och därefter skulle motparter redogöra för sina synpunkter i frågan. Innan dessa frågor kan påbörjas imorgon istället, måste dock bolagets repliker och eventuella motrepliker på frågor rörande strålningsrisker avklaras. Morgondagen börjar därmed vid den punkten. Notera också att domstolen har ändrat starttiden för morgondagen, för att kunna ha en överläggning. Eftersom förhandlingen dragit ut på tiden väntar vi på besked om hur domstolen planerar använda reservdagarna.

 

Länkar:

Presentationer >> (läggs upp då de tillgängliggörs)

Se även SKB:s hemsida där presentationer publiceras >>

Nyhet på MKG:s hemsida om dag 3 av huvudförhandlingen om slutförvaret >>

Nyhet på MKG:s hemsida om dag 5 av huvudförhandlingen om slutförvaret >> 

Här kan du följa Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete på MKG:s hemsida >> 

MKG på Facebook >> 

MKG:s kanslichefs Twitter >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s samtliga yttranden som skickats till domstol och myndighet finns att ladda ner här >> 

Förhandlingsordning huvudförhandlingen, 170704 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev