Industrin har lämnat forskningsprogrammet Fud 2019 till SSM

Kärnkraftsindustrins avfallsbolag (SKB) har lämnat in Fud 2019 (forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram) till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Myndigheten ska granska rapporten utifrån planerad forsknings- och utvecklingsverksamhet, forskningsresultat, alternativa hanterings- och förvarsmetoder och lämna över ett yttrande till regeringen senast den 31 mars 2020. Även Kärnavfallsrådet ska yttra sig och sedan brukar regeringen mot slutet av efterföljande år, d.v.s. i detta fall i december 2020, ta ett beslut om att forskningsprogrammet uppfyller kraven i kärntekniklagen.

SSM genomförde ett möte för remissinstanser om Fud 2019 den 16 oktober som innehöll presentationer från SKB innehållande bakgrund, lagkrav, Fud-processen, villkor och struktur, verksamhetsplan, avfall och slutförvaring samt avveckling av kärntekniska anläggningar. SSM redogjorda även själva för hur myndigheten avser granska Fud-programmet 2019. SSM tar emot synpunkter på Fud-rapporten till den 31 december 2019.

Här finns alla tidigare Fud-processer beskrivna >>

Länkar till rapport och inbjudan:

SKB Fud-program 2019 Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall September 2019, 191001 >>

Fud 2019 - Inbjudan av SSM till möte med remissinstanser 2019-10-16, 191001 >>