Kärnavfallsrådet: frågor om barriärernas funktion kvarstår efter SKB:s komplettering

I sitt yttrande till regeringen över kärnavfallsbolaget SKB:s komplettering av ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark menar Kärnavfallsrådet att det alltjämt finns obesvarade frågor – inte minst kring de osäkerheter som omgärdar koppar som val av kapselmaterial.

Mark- och miljödomstolen angav i sitt yttrande till regeringen den 23 januari 2018 att det fanns ett antal osäkerheter om kopparkapselns integritet som måste hanteras innan tillåtlighet kan ges. Kopparkapseln hotas av korrosion och andra processer som kan påverka förvarets långsiktiga strålsäkerhet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tolkar rådets yttrande som att domstolens krav för att regeringen ska kunna ge tillåtlighet inte är uppfyllda. 

Kärnavfallsrådet nämner i sitt yttrande att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, anser att de frågor som kvarstår kring kopparkorrosion inte behöver utgöra ett hinder för regeringen att fatta ett positivt beslut om slutförvaret, utan kan besvaras längre fram i processen efter att tillåtlighet givits av regeringen.

Kärnavfallsrådet skriver i sitt yttrande att det inte är uteslutet att dessa frågor kan, till exempel, klargöras innan den första kapseln deponeras. Men rådet framhåller samtidigt – och med eftertryck – att det lika gärna kan vara så att det kommer saknas vetenskaplig grund eller till och med visa sig att resultat av ytterligare forskning blir ett belägg för kopparkapslarnas bristande skyddsförmåga.

Därför skriver rådet i sitt yttrande: ”Enligt Kärnavfallsrådets uppfattning finns det i nuläget inte tillräckligt vetenskapligt stöd för att avgöra om utestående frågor kommer att bli positivt besvarade av forskningen rörande kopparkapslarnas och de övriga barriärernas skyddsförmåga.”

Om regeringen trots osäkerheterna om kopparkapselns långsiktiga integritet skulle ge tillåtlighet ger rådet exempel på villkor som kan kopplas till ett tillåtlighetsbeslut. 

I sitt yttrande lyfter rådet även vikten av att en stegvis prövning enligt kärntekniklagen, om tillstånd fås för att börja bygga slutförvaret, blir väl strukturerad och innehåller en väl underbyggd pilotfas. Rådet betonar även vikten av att det finns en öppenhet och insyn.

En nyhet om andra intressanta yttranden finns här. MKG tillsammans med Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner har fått anstånd med att lämna sina yttranden till den 30 september. Samma datum gäller för Strålsäkerhetsmyndigheten SSM medan kommunerna har fått ännu mer tid på sig.

Läs hela yttrandet här:

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s kompletteringar 190913 >>

Nyhet om andra särskilt intressanta yttranden om kärnbränsleförvaret >>

 

Läs även:

Anstånd för yttrande till regeringen om kärnbränsleförvaret, 190903 >>

SKB:s kompletteringssvar om kopparkorrosion ute på remiss, 190425 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s kompletteringsyttranden 190404 >>

Länk till yttrandet till regeringen enligt miljöbalken på SKB:s hemsida, 190404 >>

Länk till yttrandet till regeringen enligt kärntekniklagen på SKB:s hemsida, 190404 >>

 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Forskningsseminarium i Finland visar på problem med kopparkapslar för slutförvar av använt kärnbränsle 190129 >>

Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert 181030 >>

Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om slutförvaret 180508 >>

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert, 180426 >>

Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion, 180405 >>

Omfattande syrgasfri korrosion i det schweiziska FEBEX-försöket, 171222 >>

Domstolen säger nej till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

SSM säger ja till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>