Kärnavfallsrådet till regeringen: Ideella organisationer bör återigen få pengar ur kärnavfallsfonden

I en skrivelse till regeringen den 22 januari föreslår statens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, att finansieringslagen ska ändras så att ideella organisationer återigen ska kunna erhålla medel ur kärnavfallsfonden. Rådet skriver att de ideella organisationernas insatser och kunskap mer än väl motsvarat det ekonomiska stöd som givits under prövningen av ett förvar för använt kärnbränsle. Rådet hänvisar också till mark- och miljödomstolen som framhåller att det vid den fortsatta prövningen behövs en diskussion om hur miljöorganisationer och enskilda kan ges en möjlighet till fortsatt information om deltagande i miljöprocessen. 

Sedan 2005 och fram till januari 2017 kunde miljöorganisationer erhålla medel från kärnavfallsfonden för att aktivt kunna vara med i samråd och prövning av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Detta reglerades i finansieringslagen och angav då stöd som gällde lokaliseringen av ett slutförvar. Stödet fick inte avse insatser som en ideell förening gjorde tolv månader efter det att tillståndsansökan om ett slutförvar kungjordes, dvs 29 januari 2016 och upphörde därför 29 januari 2017. De sista åren var stödet högst 2,5 miljoner per förening och totalt 3,5 miljoner per kalenderår. För resterande månader av 2017 samt för 2018 och 2019 har regeringen istället beslutat om att ge tillföra medel ur statsbudgeten för att miljöorganisationernas arbete ska kunna fortsätta. 

Den 22 januari skickade regeringens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, in ett yttrande till regeringen. Med hänvisningar till propositionen 2000/01:130 ”Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier”, mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen 23 januari 2018 samt till Åhuskonventionen anser rådet att finansieringslagen även fortsättningsvis borde ge utrymme för ett långsiktigt finansiellt stöd åt ideella föreningar. Rådet föreslår att ett tillägg i lagen görs, se fet stil: 
”stöd till ideella föreningar för insatser i samband med frågor om lokalisering och fortsatt prövning av anläggningar för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle.”

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, välkomnar förslaget och anser att det medför en större långsiktig trygghet jämfört med medel från statsbudgeten. Föreningen vill dock påpeka att sedan medel erhållits ur statsbudgeten har det blivit möjligt att utföra arbete med annat radioaktivt avfall än använt kärnbränsle, t.ex. frågeställningar som rör slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Att få jobba med annat radioaktivt avfall, och även frågor som rör rivning av kärntekniska anläggningar, är något MKG vill ha möjlighet till. 

  

Länkar: 

Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen om medel till ideella organisationer, 190122 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Kärnavfallsrådet ordnade möte om miljöorganisationernas deltagande i fortsatta prövningen av kärnbränsleslutförvaret, 181203 >>