Kopparkorrosionsresultat från LOT-upptaget kan komma innan sista september

Kärnavfallsbolaget SKB:s redovisning av kopparkorrosion i de 20 åriga försökspaketen i LOT-upptaget i Äspölaboratoriet kan komma innan sista september 2020. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kommer att genomföra en kvalitetsgranskning resultaten som planeras vara slutförd innan årsskiftet. Den 27 maj träffades SSM och SKB för att myndigheten skulle få information om det aktuella läget med SKB:s hantering av de två försökspaket (A3 och S2) i det s.k. LOT-försöket som togs upp under hösten 2019. SKB presenterade vad som gjorts sedan upptaget och det arbete som återstår samt en tidsplan för publicering av resultat. Dessutom presenterades bolagets projektstyrning och arbete med kvalitetssäkring. SSM presenterade tidigare liknande kvalitetsgranskningsarbete och sina nuvarande planer för granskning som kommer att stödjas av en upphandlad konsult.

Den 6 december 2019 meddelade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att de kommer kvalitetsgranska kärnavfallsbolaget SKB:s under hösten upptagna försökspaket (S2 och A3) i LOT-försöket, Äspölaboratoriet. På samma möte informerade SKB att de planerade analyserna troligen kommer att redovisas redan under första halvåret 2020.

Den 27 maj hölls ett första möte mellan SSM och bolaget på SSM:s begäran i syfte att få information om det aktuella läget med SKB:s hantering av de två försökspaketen samt att få en övergripande bild av de planeringsdokument, arbetsrutiner och instruktioner som används av såväl SKB som SKB:s leverantörer i samband med försökets brytning och efterföljande analys.

SKB berättade om projektet och hur resultaten ska kvalitetssäkras. SKB:s första rapport från upptaget (SKB TR-20-11) avseende installation, monitering, brytning och inledande bentonitanalyser förväntas publiceras vid halvårsskiftet 2020. Uppdatering: Rapporten kom den 15 juni. Länk till nyhet nedan.

I en andra rapport (SKB TR-20-14) ska bolaget presenteraanalyser och tolkningar av resultaten avseende kopparkorrosion och jämföra dem med resultat från tidigare försök samt med modellberäkningar. Denna rapport förväntas senast sista september 2020. SKB:s presentation finns nedan.

SSM berättade på mötet vad myndigheten kommer lägga fokus på under sin kvalitetsgranskning. Granskningen., med stöd av en upphandlad konsult, kommer att inriktas på korrosionsfrågor och beräknas vara klar till slutet av 2020. Några av de korrosionsfrågor som kommer ingå i SSM:s granskning av SKB:s analyser från LOT är enligt myndighetens presentation som finns nedan:

- Korrosionens ackumulerande omfattning (metoder för bestämning)
- Korrosionsprodukter (analysmetoder)
- Lokalkorrosion (mikroskopiundersökningar för att bedöma djupaste angreppen)

På nästa möte planeras SKB, SKB:s leverantörer, SSM och SSM:s konsultstöd att träffas så SSM:s konsultstöd får möjlighet att ställa frågor. Mötet kommer ske efter sommaren.

 

Länkar:

Mötesanteckningar från 27 maj >>

Bilagor:
- SKB:s presentation “KBP Brytning och utvärdering av LOT S2 och A3” >>
- SSM:s presentation ”SSM:s kvalitetsgranskning av SKB:s fältbesök” >>

Nyhet om att första LOT-rapporten är publicerad med data och information om upptaget 200615 >>

Nyhet om att SSM ber SKB om synpunkter på medverkan i kvalitetsgranskningen av LOT, 200508 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar yttrande till regeringen om LOT-upptaget, 200428 >>

Tackbrev till SSM:s GD från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 200408 >>

MKG:s kanslichef: ”Upptaget av LOT-paketen är märkligt och avslöjande”, 200322 >>

Ny info om LOT-upptag på avstämningsmöte mellan SSM och SKB, 191206 >>

Nyheter om kopparkorrosion samlade på MKG:s hemsida >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev