Mark- och miljödomstolen yttrar sig till regeringen om SFR

Tidigare i höst var det huvudförhandling i mark- och miljödomstolen om kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags SKB:s ansökan om att bygga ut slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Förvaret ligger under havet utanför Forsmarks kärnkraftverk. Idag har miljödomstolen yttrat sig till regeringen och sagt ja till ansökan. MKG och Naturskyddsföreningen kommenterar domstolens besked i ett pressmeddelande nedan.

Domstolen tillstyrker att regeringen ger tillåtlighet till ansökan som både rör uppförandet av en ny anläggning för radioaktivt rivningsavfall och fortsatt drift av befintligt SFR som innehåller radioaktivt driftsavfall från kärnkraftverken.

Under huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen framförde Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) som deltog i prövningen tillsammans med Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner, stor oro för den känsliga miljön med synnerligen höga naturvärden som finns i Forsmark. Föreningarna anser att frågan om hur snart radioaktiva ämnen läcker ut ur anläggningen ännu inte är klarlagd och befarar att det kan ske snabbt efter det att förvaret tillsluts.

– Det är anmärkningsvärt att domstolen sagt ja till förvaret, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen. Vi hoppas nu att regeringen tar till sig våra synpunkter i den kommande prövningen, nu när ärendet hamnar på deras bord. Det handlar om ett tillstånd att förvara ytterligare 117.000 kubikmeter kortlivat radioaktivt avfall.

Föreningarna är inte endast negativa till att förvaret byggs ut. Det existerande förvaret har så stora brister att avfallet antingen måste återtas eller så bör slutförvaret aldrig tillslutas utan i stället hållas så torrt som möjligt och övervakas i minst 400 år.

– Bristerna i det nuvarande förvaret SFR är så allvarliga att det aldrig borde ha byggts, säger Johan Swahn, kanslichef på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).

Den 11 december 2017 kungjorde mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2. Remissinstanserna gavs tillfälle att under 2018 och 2019 lämna in synpunkter i sakfrågor. Domstolens huvudförhandling hölls 23 september – 2 oktober 2019.

Den 22 oktober meddelade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i ett eget yttrande till regeringen att myndigheten anser att utbyggnad och drift av anläggningen kan genomföras på ett strålsäkert sätt.

I länken nedan finns ett pressutskick från MKG och Naturskyddsföreningen med kommentarer till domstolens yttrande och kontaktuppgifter till föreningarna.

Pressmeddelande från MKG och Naturskyddsföreningen om domstolens yttrande till regeringen om SFR, 191113 >>


Här är mark- och miljödomstolens yttrande:

Mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen i SFR-målet, 191113 >>


Länkar:

MKG ställer frågor till SSM om korrosionsproblem i SFR, 191028 >>

Strålsäkerhetsmyndigheten vill att regeringen ska säga ja till SFR2, 191022 >>

Huvudförhandling i SFR-målet avslutas – Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG ser fortfarande risk att förvaret läcker ut radioaktiva ämnen till havet, 191002 >>

Nyhet om att SKB är nöjda med SSM:s yttrande enligt miljöbalken, 190329 >> 

Nyhet om SSM:s yttrande, 190117 >> 

Nyhet om Östhammars kommuns yttrande, 190305 >> 

Nyhet om Naturskyddsföreningens och MKG:s senaste yttrande, 190220 >>

Om prövningen av SFR 2 på MKG:s hemsida >>

Här hittar du samtliga aktbilagor hos domstolen i prövningen av SFR 2 >>

 

Läs även:

Daglig rapportering från huvudförhandlingen av MKG >>

Nyhet inför huvudförhandling i SFR-målet, 190920 >>

Förhandlingsordning för huvudförhandling i SFR 2-målet >>

Kungörelse av huvudförhandling i SFR 2-målet med mer information >>

Nyhet om att huvudförhandlingen kungjorts 190619 >>

Nyhet på SKB:s hemsida om huvudförhandlingen >>