Miljödomstolen skickar nya frågor om kapselproblem till SSM

Under huvudförhandlingen rörande slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark har domstolen ställt många frågor till sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, och till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Den 19 oktober, torsdagen innan den avslutande förhandlingsveckan, skickade domstolen ut ytterligare tre frågor till SSM. Domstolen frågade bl.a. om SSM anser att riskerna avseende kopparkorrosion, väteförsprödning och kopparkryp har utretts på ett kritiskt vetenskapligt arbetssätt av kärnavfallsbolaget; om det finns ett bredare vetenskapligt internationellt underlag än det bolaget redovisat; och om det vetenskapliga underlag som bolaget redovisat är aktuellt. Frågorna kopplar till det yttrande som Naturskyddsföreningen och MKG lämnade till domstolen fredagen den 13 oktober. 

Tidigare frågor som ställts av domstolen både till kärnavfallsbolaget och SSM rör också risker med långsiktig strålsäkerhet och hur de parallella prövningarna enligt miljöbalken och kärntekniklagen ska förhålla sig till varandra. Frågorna rör kopparkapselproblem och SSM:s värdering av kvarstående osäkerheter. Svar på återstående frågor kommer att ges av under sista veckan i Stockholm, med start 23 oktober kl. 10. Bolaget och SSM svarar på måndagen och SSM svarar även på tisdag förmiddag. Alla frågor hittar du samlade i ett dokument länkat nedan.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt håller huvudförhandling för ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Under de första fyra veckorna i Stockholm, Oskarshamn och Östhammar har sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB redogjort för sin ansökan och flera remissinstanser, bl.a. Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen vid Uppsala län, KTH-forskare och miljöorganisationer har redovisat sina synpunkter. 

Under huvudförhandlingen rörande slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark har domstolen ställt många frågor till sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, och till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Den 19 oktober, torsdagen innan den avslutande förhandlingsveckan, skickade domstolen ut ytterligare tre frågor till SSM. Domstolen frågare bl.a. om SSM anser att riskerna avseende kopparkorrosion, väteförsprödning och kopparkryp har utretts på ett kritiskt vetenskapligt arbetssätt av kärnavfallsbolaget; om det finns ett bredare vetenskapligt internationellt underlag än det bolaget redovisat; och om det vetenskapliga underlag som bolaget redovisat är aktuellt. Frågorna kopplar till det yttrande som Naturskyddsföreningen och MKG lämnade till domstolen fredagen den 13 oktober. 

Domstolen har också tidigare under förhandlingen (den 2 oktober) formulerat djupare frågor till SKB om den långsiktiga säkerheten och riskerna med läckage p.g.a. korroderade kapslar. Kritik som under flera decennier framförts till bolaget och som också redovisats av KTH-forskare under huvudförhandlingen.

SSM som har tillstyrkt ansökan har också den 2 oktober av domstolen ombetts redovisa de kvarstående osäkerheterna som de hänvisat till en fortsatt stegvis prövning efter ett tillstånd enligt kärntekniklagen. Hur ska en sådan stegvis prövning förhålla sig till ett tillstånd enligt miljöbalken, utan en fortsatt prövning? 

Förutom de tre frågorna från den 19 oktober har Mark- och miljödomstolens frågor ställts muntligt under huvudförhandlingen och finns inte att hitta bland domstolens aktbilagor. Därför har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG sammanställt alla i ett dokument. Se länk nedan.

Under huvudförhandlingens sista vecka med start 23 oktober kl.10 kommer kärnavfallsbolaget och SSM ges tid att svara på domstolens frågor. SSM kommer att svara på de tre frågorna från den 19 oktober på måndagen. I övrigt har bolaget tid måndagen den 23:e för övriga frågor och myndigheten tisdag förmiddag för frågor som rör myndighetens bedömning av kvarvarande risker.

 

Länkar:

Samtliga frågor ställda under huvudförhandlingen av mark- och miljödomstolen t.o.m. 19 oktober>> (nedtecknade av MKG) 

Nyhet på MKG:s hemsida om den sista veckan, 171019 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande om interna kapseldiskussioner, 171013 >>

Här hittar du nyheter från tidigare dagar under huvudförhandlingen på MKG:s hemsida >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev